Ağızdan Ağıza Marketinq

markalogiya
Ağızdan Ağıza Marketinq
foto

İlk dəfə bunu sirkdə çalışan insanlar ediplər.Burada sirkdə içləyənlər başqa şəhərə getməmişdən qabaq öz adamları gedəcəkləri şəhərə göndərib insanların yanında özlərinə tərif yağdırırdılar. Bunu eşidən insanlarda maraq oyanırdı və sirkə gedirdilər. Bunun nəticəsi olaraq sirkin bilet satışları 2 qatına çıxardı.

Marketinqin 3 qızıl qaydası

markalogiya
Marketinqin 3 qızıl qaydası
foto
1.Əvvəlcə Qətiyyətli olacaqsınız. Bir addım irəli və ya iki addım geri getməyəcəksiniz. Böhran yarananda marketinqə sığınacaq verməyəcəksiniz
2. İkincisi, komanda ilə marketinqə keyfiyyətli vaxt ayıracaqsınız.
3. üçüncüsü, bir bina tikincə necəki hər il ona büdcə ayırırsınızsa,elə meketinq üçündə hər il büdcə ayrılmalısınız. Burada ayırılan büdcə ilə Bazar və Müştəri araştırılması edilməlidir. Çünki, bir firma müştərisini yaxsı tanımalıdır.

Banner

markalogiya

Banner
foto
Banner Reklam :

Banner reklamları ümumiyyətlə müştərilərin qazanılmasında o qədər də effektiv deyil, lakin az miqdarda olsa da, potensial müştərilər qazanmağınıza kömək edə bilər.
Bu reklamlar belə işləyir: Müştəri web saytınıza daxil olur və web saytınız axtarış yaddaşına bir neçə kodu yerləşdirir. Bu şəxs web saytınızı tərk edərkən və yenidən qurulmuş bir şəbəkə istifadə edən saytlara girəndə reklamınız da həmin saytlarda görünəcəkdir.

xxxxxxx

admin
xxxxxxx
foto
Tarixi hadisələr mütləq mənada səbəb və nəticə baxımından bir-biri ilə əlaqəlidirlər. Tarixi hadisələrin inkişaf dinamikası baxımından determinik bir təşəkkül içində olduğu şübhəsizdir. Tarixçilər tarixi hadisələri mənbə materiallarına istinadən qələmə alarkən hər şeydən əvvəl həmin mənbə materiallarını təsnif etmə, onlara tənqidi yanaşma bacarığına, qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Hadisənin meydana gəldiyi coğrafi məkan və baş verdiyi zamanın tarixçi tərəfindən dəqiq müəyyənləşdirilməsi də həmin hadisəyə tarixi kimlik, qazandıran mümüh xüsuslardan biridir.Beləliklə, buraya qədər sadaladıqlarımızı aşağıdakı kimi xülasə etsək “tarix nədir?” sualını bu cür cavablandıra bilərik: “Tarix-insanların cəmiyyət həyatına təsir edən fəaliyyətləri nəticəsində meydana gəlmiş hadisələri, səbəb və nəticə əlaqələrini müəyyən edərək, mənbə materiallarının tənqidi təhlilinə əsaslanaraq, məkan və zaman bildirərək öyrənən ictimai elm sahəsidir”.

Nə Cahiliyyə dövrü Ərəb ədəbiyyatına aid nümunələrdə, nə də Qurani-Kərimdə “tarix” kəlməsinə rast gəlinmədiyi üçün bunun ərəbcədə alınma söz olduğu düşünülür. Tarix” qədim Semit sözüdür, mənası Ay (səma cismi - Yerin ətrafına dolanan Ay) deməkdir. Mahiyyətcə həyatda baş verən hadisələrin qeydə alınması, hesablanmasıdır. Xronologiya müəyyən etməkdir (ən qədimlərdə təqvimin əsasında Günəşin deyil, Ayın durduğu məlumdur). Məzmun cəhətdən hekayə söyləmək, anlatmaq mənasında işlənilmişdir.“Tarix” və “İlm əl-əxbar” (xəbərlər elmi) kəlmələri eyni mənanı daşımışlar. Tarix sözünün ilk dəfə Əl-Buxari (810-870) tərəfindən işlənildiyi ( nüfuzlu din xadimlərinin həyat hekayələri məcmuəsinə bu adı vermişdi), “İlm əl-əxbar” ifadəsinə əl Xarəzmidə (təqribən 780-850) rast gəlindiyi deyilir. Dilimizə ərəb mənşəli söz olaraq keçmiş “tarix” kəlməsi qaynağını sami dillərindəki “ərx” kökündən almaqdadır. Bu kəlmə akkad dilində “ərxu”, ibrani dilində isə “yərxu” olaraq səslənir və “ay” mənasını ifadə edirdi. Ərəb dilində bu kökün törəməsi “ay təqviminin hesablanması” və ya “xronologiya” anlamında (تاريخ) “tarix”, cəm formasında isə (تواريخ təvarix)olaraq səslənmişdir."Ərəb tarixinin atası" İbn Xəldun tarixlə əlaqədar 7 cildlik əsərinin 1-ci cildi olan məşhur "Müqəddimə"sində tarix elminin mahiyyətini, məqsədini və faydasını möhtəşəm bir şəkildə izah etmişdir. O elm aləmində məşhur "Müqəddimə" əsəri ilə tanınmışdır.

Historia – yunanca öyərənmək, araşdırmaq deməkdir. İlk dəfə Herodot (484-424) öz əsərinə bu adı vermişdi. Herodotdan başlayan və İbn Xəldun istisna olmaqla yeni Avropa dövrünə qədər yazılan tarixlər əsasən üç növ qaynaq üzərində qurulurdu: 1) səyahət edən hərbçilər, tacirlər və az saylı qələm sahiblərinin öz gözləri ilə gördükləri “tarixi” hadisələrin təsviri; 2) həmin yer və hadisələr haqqında daha əvvəl yazanların əsərləri; 3) tarixçinin görmədiyi yerlərdə baş verən hadisələr haqqında müxtəlif şəxslərin söylədikləri.

Tarix fəlsəfəsi
Tarix- özü bir fəlsəfədir. "Tarix" anlayışı üç müxtəlif səviyyədə və mənada istifadə olunur. Birincisi, sosial-tarixi proses – ictimai inkişaf kimi; ikincisi, ictimai-siyasi hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla təsviri kimi və nəhayət, üçüncüsü, bu prosesin insan tərəfindən bütöv bir fenomen kimi dərk olunması mənasında – “Tarix fəlsəfəsi” kimi.Tarix fəlsəfəsi insan qəlbi və şüuruna yaxın olan problemlərə bilavasitə toxunur (onun əsas maraq və mənafelərinin tarixdə özünə uyğun necə yer tapması, onların keçmişini və gələcək taleyini müəyyən etmək kimi vəzifənin öhdəsindən gəlmək və s.). insanların maraq və mənafeləri çox rəngarəngdir, bəzən antoqonist xarakter daşıyan; ona görədə tarix fəlsəfəsi müxtəlif dünyagörüşlərin və sosial-siyasi proqramların toqquşma meydanına çevrilir.Azərbaycan və Dağıstan tarixinə dair xronoloji ardıcıllığı əsas tutan zəngin və rəngarəng mənbəşünaslıq bazasına malik olan ilk müntəzəm tədqiqat əsərinin müəllifidir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsərinə qədər Azərbaycan tarixinə aid yazılmış ümumi bir tarix əsərinə təsadüf etmirik. A. Bakıxanov bu sahədə birinci olaraq Azərbaycan tarixinə aid olan materialları toplamış, onları müəyyən bir sistemə salmış və təsviri yolla "Gülüstani-İrəm" əsərini yazmışdır. Bakıxanov tarix elminin əvəzi olmayan tərbiyə və əxlaq məktəbi olduğunu qeyd edərək yazırdı: "Bu elm insanı gözəl əxlaqlı və bilikli edir, ona dolanacaq və yaşayış işlərini öyrədir. Buna görə, onu mənəvi elmlərin qiymətlərindən hesab edib demək olar: tarix hökmsüz və zülmsüz elə bir hökmdardır ki, bütün adəm övladı onun əmrlərinə boyun əyməkdədir... Tarix elə bir danışmayan natiqdir ki, sələflərin vəsiyyətlərini bütün təfsilat və təriflərilə xələflərə bildirir, ehtiyac və rifah səbəblərini, tərəqqi və tənəzzül yolların anladır".A.Bakıxanov göstərirdi ki, "vətən tarixi"ni bilmək insanlarda milli təfəkkürün inkişafına vətənpərvərlik hislərinin tərbiyə edilməsinə, dostu düşməndən ayırmağa, millət üçün, vətən üçün faydalı və zərərli olanları fərqləndirməyə imkan verir.Tarixin dövrləşməsi şərtidir, rahatlıq, anlaşılmaq və anlatmaq üçündür. Tarix bəşəriyyətin həyat yolu olaraq arasıkəsilməzdir, dövrləşmə isə tarixi müəyyən əlamətlərə görə aralıqlara, zaman intervallarına bölməkdir. Dövrləşmə daha qədimlərdən, daha keçmişdən yaxın zamanlara uzanan yolun döngələrini göstərir (bu döngələr mühüm görünsələr və vacib olsalar da, əsasən tarixçinin təhlil süzgəcindən keçib gələn kəşfdir, yəni subyektivdir).

Müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin tarixi fərqli olduğuna görə fərqli dövrləşməyə məruz qalmalıdır. Biri üçün aydınlaşdırıcı mahiyyət daşıyan dövrləşmə digərinə görə mənasız ola bilər. F. Petrarca tərəfindən daxil edilən Renessans kəlməsi sonralar bütün Avropaya aid edildi, avropalaşdırıldı. Bu, Çin və ya İslam şərqinin tarixinə xas olan dövrləşmə deyil. Əsasən İtaliya üçün uyğun olan Renessans anlayışı və onun üzərində qurulan dövrləşmə Şimali Avropa üçün belə fərqlidir və o qədər də uyğun görünmür (hansı yenidənoyanma, yenidəncanlanma, nəyin oyanması, nəyin bərpası?). Qaranlıq Çağ termini də F. Petrarca `nın (1304-1463) kəşfidir (1330-larda), Antik dövrdən sonrakı dövrü Qaranlıq Çağı bildirir. Avropalıların Qaranlıq çağı İslamın ən parlaq çağı ilə az qala üst-üstə düşür.

Orta çağ (Middle Ages) terminini 15-ci əsr İtalyan humanisti Flavio Biondi 1392-1463) daxil etdi. Tarixi antik, orta çağ və cağdaş dövr kimi üç hissəyə ayırmaq da həmin dövrdə baş verdi, bunu (1369-1444) Leonardo Da Vinçiyə aid edirlər. “Middle Ages” əvəzinə “Medieval” sözü də işlənilir.

"Çağdaş dövr” zaman boyu hərəkət etdikcə onu iki hissəyə-yeni və ən yeni tarixə ayırmağa başlanıldı - Modern History (Yeni tarix), Contemporary History (Ən yeni tarix). Bir zamanlar Konstantinopolun türklər tərəfindən fəthi (1453) Orta çağın Middle Ages sonu və Yeni çağın (Modern Era) başlanğıcı hesab olunurdu. 1789-cu il Fransız inqilabını Müasir dövrün (Modern History) başlanğıcı hesab edənlər çoxdur. Bir sıra hallarda modern dövrün Roma İmperiyasının çöküşü (Post Roma) və ya İslam mədəniyyətinin yaranması ilə başladığını söyləyirlər. Bu üçlük, yəni Qədim (Antik) dövr, Orta çağ və Müasir dövr Avropa dövrləşməsidir, dünyanın digər hissələrinə aid deyil (hərçənd ki, sırf zaman bölümü kimi bu dövrləşmədən qlobal tarixçilər də, yəni ümumdünya tarixi ilə məşğul olanlar da istifadə etməkdədirlər).

Gəzinti motosikletləri

markalogiya
Gəzinti motosikletləri
foto

Uzun səyahətlər və fərqli marşrutlar üçün nəzərdə tutulmuş yüksək rahatlığı olan motosikllərdir. Motosiklet dizaynları motosikleti uzun məsafələri az fasilə ilə qət edilməsi üçün hazırlanmışlardır. Digər motosiklet növləri ilə müqayisədə daha böyük yanacaq çəni, daha rahat oturma mövqeyi və yan və arxa çantaları vardır. Gəzinti / Turing motosikletlərinin pis cəhəti, böyük ölçülərinə görə şəhər nəqliyyatında istifadəsi ağır və çətin olmalarıdır.

Propagasyon marketinq

markalogiya
Propagasyon marketinq
foto

Təbliğ etmək, yaymaq, balalamaq, çoxalmaq kimi mənalara sahibdir.
Propagasyon marketinq, Viral marketing,
"Contagion marketing", "Inertia marketing",
"Çox əlaqəli marketinq", "gizli marketinq ”.
Təbliğat, siyasi məqsəd güdən, çoxu dəfə
örtük tətbiq olunan dolayı bir rabitə formasıdır.

Omni marketinq

admin
Omni marketinq
foto

Omni, istədiyiniz zaman, hər yerdə
mənasını verir. Omni marketinq müştərilərin qarşısına fərqli zamanlarda, fərqli kimsələr qismində onların qarşısına çıxma, onları hər zaman hər yerdə təsir etməyə çalışma məqsədini önə çıxaran bir termindir.

Ortaq marketinq

admin
Ortaq  marketinq
foto

eyni ya da yaxın hədəf
bazarlara istiqamətli olaraq əksəriyyətlə ayrı
sahələrdə fəaliyyət göstərən iki firma ya da
markanın ortaq güc və sinerji çıxarmaq üçün
müəyyən marketinq fəaliyyətləri daxilində
müştərilərinə ortaq həll və təkliflər verilməsi
mənasını verir.

misal verər olursaq

İntelin chip dizaynlarını Windows
əməliyyat sisteminə uyğun çıxarması, müəyyən
kompüter markalarının ana girdilərini
müəyyən parça və məhsulları seçmələri.
Avtomobil / təkər, qabyuyan maşın / yuyucu,
kimi tamamlayıcı məhsulları misal gətitmək olar.

Qazanan marketinq

admin
Qazanan marketinq
foto

Hələ müştəri tapmayan potensial və olabiləcək şəxsləri hədəfləyən və onları şirkət - markaya qazandırmaq üçün girişilən marketinq fəaliyyətidir.Bir "Müştəri
Elmi "olan marketinqin ilk işi müştəri tapmaq-qazanmaq,ikinci işi qazandığı müştəri qaçırmamaqdır.

(Retention Marketing'e də bax.)

Marketinq innovasiyası

admin
Marketinq innovasiyası
foto

Məhsul və xidmətlər bazara təqdim etmək üçün hazırlanır və istehsal olunur.Məhsul və xidmətlər daha çox satmatılması üçün daha çox müştəri cəlb edə bilməlidir.

Daha çox müştəri cəlb etmək üçün,müxtəlif məhsul və xidmətlər,fərqli və yeni dizaynlar,qablaşdırma və marketinq metodları marketinq yeniliyinin inkişafı və istifadəsi olaraq adlandırılır.

Marketinq planlaması

admin
Marketinq planlaması
foto

1.Marketinq planı hazırlayın və ya mövcud planı yeniləyin.
2.Sektor tədqiqatını aparın.
3.Diqqətinizi yönəldəcək qrupu müəyyənləşdirin.
4.Orijinal satış manifesti yazın.
5.Hədəf kütlənizi aydınlaşdırın.
6.Geniş çeşiddə məhsul və xidmət təklifləriniz olsun.

Opal daşı

markalogiya
Opal daşı
foto

Kvars kimi bir növ kvars və silisium oksidi. Opal adını Sanskritdə "qiymətli daş" mənasını verən AL UPALA sözündən götürür.
Süxurlar arasındakı boşluqlarda yeraltı ərazidə hərəkət edən isti suyun yağıntıları nəticəsində əmələ gəlir. Bu vaxt süxurları məhv edir və onlardan minerallar alır. Onlar kök yumruları, qabıqlar və ya məftillər şəklində tapılır.

Bengal pişikləri

markalogiya
Bengal pişikləri
foto

Bengal pişikləri bir-birlərindən tamamilə fərqli xüsusi cinslər kimi yetişdirilir. Ləkələnmiş bir növ yerli pişikdir. Amerika Shorthair, Birma və ya Misir Mau pişiklərinin Efiopiya nəsilləri Asiya Leopard pişiklərindəndir.

Pastel sarı zolaqlı top piton

markalogiya
Pastel sarı zolaqlı top piton
foto

Pastel sarı zolaqlı top piton Pit Royal Python adı ilə də tanınan piton növü digərlərindən tamamilə fərqlidir. Sarı dərinin qara zolağı var. Xüsusi bir genetik cərəyan edən bir şeridin olduğu bilinir. Bu növlər arasinda yeganə əhilləşən ilandır. Və uzunluğu 5 metrə qədərdir.

Palm cockatoo

markalogiya
Palm cockatoo
foto

Palm Cockatoo, tutuquşuya bənzəyən bir quşdur. Cockadugilla ailəsinin üzvüdür və Avstraliyanın şimal-şərq hissələrində, Yeni Qvineya adasında və Aru adalarında rast gəlinir.