ağılın 7 təməl növü

sehranin guli
Yəqin ki, sizə də nə vaxtsa deyiblər ki, o boyda universitet oxumusan, amma filan şeyi edə bilmirsən. Ya da bu boyda adam olmusan, amma filan şeydən başın çıxmır.
Əslində bu tip cümlələr doğru deyil. Çünki, ağıllı olmaq hər sahədə ağıllı olacağınız mənasına gəlmir. Ağılın 7 təməl növü mövcuddur. İnsan zəkasının yeddi təməl qabiliyyətdən ibarət olduğunu ilk dəfə 1938- ci ildə Louis Leon Thurstone söyləmişdi. Bunlar aşağıdakılardır.

1. Sözləri qavrama

2. Sözlərdən istifadə edərək danışmaq qabiliyyəti

3. Riyazi qabiliyyət

4. Məkanı xəyalında canlandıra bilmək

5. Mühiti tam şəkildə qavramaq

6. Yaddaş

7. Qavrama sürəti

Yəni ağıl bir bütün deyil, fərqli növləri var və fərqli faktorlardan asılıdırlar. Məsələn, futbolçular adətən riyazi fənlərdən kəsilirlər amma futbol meydançasında yüksək səviyyəli məkan qavrayışı, topu vurarkən dəqiq güc və bucaq hesablamasını tətbiq edə bilirlər.

Bundan sonra kimsə sizə desə ki, bu boyda təhsil almısan, filan şeyi bilmirsən, siz də deyin ki, Thurstoneyə görə buna tamamilə haqqım çatır.

Fuad Əsədov

dövlət atributu olan gerb haqqında

sehranin guli
dövlət atributu olan gerb haqqında
foto

Azərbaycanın dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1920-ci il yanvarın 30-da müsabiqə elan etmiş və müsabiqədən keçəcək gerb nümunəsinin həmin ilin mayın 28-də qəbul ediləcəyi haqqında qərar çıxarmışdır. Lakin 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi nəticəsində gerb qəbul edilməmişdir.

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Dövlət gerbi ilə bağlı məsələni müzakirə edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında Azərbaycanın Dövlət gerbinin hazırlanması üçün yeni müsabiqənin elan olunması haqqında vəsatət qaldırmışdır.

Müsabiqə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-1992-ci illər ərzində müsabiqəyə Dövlət gerbinin onlarla layihəsi təqdim olunmuş, müzakirələr zamanı 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış layihələrdən birinin qəbul edilməsi ilə bağlı təkliflər də səslənmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1993-cü il yanvarın 19-da qəbul etdiyi Konstitusiya Qanunu ilə 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış Dövlət gerbi layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi kimi təsdiq etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır.

Dövlət gerbinin qabarıq təsviri:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqamətgahına və xidməti kabinetinə;

Azərbaycan Respublikası parlamentinin binasına, iclas salonuna və parlament sədrinin xidməti kabinetinə;

Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin, hərbi tribunallarının binalarına, məhkəmə iclaslarının salonlarına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəməsi sədrlərinin xidməti kabinetlərinə;

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanlarının binalarına;

Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ticarət nümayəndəliklərinin, konsulluq idarələrinin binalarına vurulur.

çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

trkn
Əyrixətli hərəkətin ən sadə növü çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdir. Əgər cisim çevrə boyunca bərabər zaman fasilələrində bərabər qövslər cızırsa, belə cismin hərəkətinə çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət deyilir. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edən əsas kəmiyyətlər aşağıdakılardır :
1. Dövretmə periodu cismin çevrə üzrə tam bir dövrünə sərf olunan zaman müddətdir. T - hərfi ilə işarə olunur, vahidi saniyədir: T= t/N (burda N-dövrlərin sayıdır), [T] =1 san.
Məsələn saatın saat əqrəbinin dövretmə periodu 12 saatdır.
2. Dövretmə tezliyi-vahid zamandakı dövrlərin sayına deyilir:
n= N/t, vahidi [n] =1/san.
Dövretmə tezliyi ilə period arasında əlaqə T= 1/n şəklindədir.
3. Dönmə bucağı cismin çevrə üzrə hərəkəti zamanı cızdığı qövsün uzunluğunun çevrənin radiusuna nisbətidir:
φ= l/r , vahidi radiandir(qısa şəkildə 'rad'), skalyar kəmiyyətdir.
4. Bucaq sürəti-radiusu dönmə bucağının bu dönməyə sərf olunan zamana nisbətidir. ω-hərfi ilə işarə olunur:
ω =φ/t , vahidi [ω] =1rad/san
ω= φ/t = 2π/T = 2πn
5. Xətti sürət-cismin çevrə üzrə hərəkət sürətidir:
v = l/t, v =2πrn, v = ωr

çingiz xan

hafiz
Çingiz xan:
çingiz xan
foto
Bütün bu çöl xalqları at belində igidliklər göstərən , düşmənlə vuruşa girməkdən çəkinməyən , yaxşı otlaqlara həmişə sahib olmaq arzusu ilə yaşayan cəngavərlər idilər. Vəhşi heyvan ovu onların həm də bir döyüşçü kimi formalaşmasında əsas amillərdən biri idi. 1125-ci ildə uzaq Şərqdə güclü Szin — "Qızıl padşahlıq" (monqolca Altan) dövləti yaranmışdı. Müasir Mancuriya və istila edilmiş Şimali Çin bu dövlətin tərkibində idi. Bu dövlət yarandığı gündən həmişə qonşu köçəri qəbilələrin hücumlarına məruz qalırdı. Köçərilərə qarşı sınanılmış mübarizə üsulu qəbilələr arasında nifaq salmaq bacarığı idi. Ayrı-ayrı qəbilələrin birləşərək möhtəşəmlik qazanmasının qarşısı bu yolla alınırdı. Bu siyasət Qobi səhrasından cənuba doğru və dağlar boyu köçərilərə qarşı çəkilmiş Çin səddindən də etibarlı idi. Bu siyasətə üstünlük verən çinlilər XII əsrdə tatarları monqollara qarşı qaldırmışdılar. Nəticədə , Xaqan Xabulun yaratdığı qara tatarlar adlanan qurum öz möhtəşəmliyini itirmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, ağ tatarlar güclənərək çinlilərin özləri üçün qatı düşmənlərə çevrilmişdilər. Qorxuya düşmüş çinlilər tatarların daha da azğınlaşmasının qarşısını almaq üçün monqollara kömək etməyə başlamışdılar.
Monqolların çox böyük hörmətini qazanmış bir başçıları vardı. Onun adı Yesugey xan idi. O Xamaq Monqol konfederasiyasının xanı Xabul'un ölümündən sonra qəyyum olaraq dövləti idarə edirdi. O, Temuçin adlı tatar qəbilə başçısı ilə müharibə etməli olmuşdu. Müharibəni qalibiyyətlə başa çatdıran və tatar qəbilə başçısı Temuçini əsir götürən Yesugey Onon çayının sahilindəki məskəninə qayıdanda baş hərəmi Oelun'un oğul doğduğunu ona xəbər vermişdilər. Sevincək ata oğlunu qucağına alanda körpənin bərk-bərk sıxdığı sağ ovucunda qırmızı daşa bənzər qan laxtası görmüşdü. Mövhumatçı ata tatarlarla müharibədə qələbə qazanmasının əlamətini ilk övladının dünyaya gəlməsində gördüyündən ona sərkərdə Temuçinin adını qoymuşdu. Temuçin 1155-ci ilin fevral ayında Onon çayının sahilindəki Delyun-Boldox adlı yerdə dünyaya gəlmişdi.

Çingiz xanın məhşur bir sitatı var:

"Bir mismarı kiçik bilmə,bir mismar bir nalı,bir nal bir atı,bir at bir sərkərdəni,bir sərkərdə bir ordunu,bir orduda bir dövləti xilas edir"

Xan olması:
Tatarlar üzərində qələbənin səbəblərindən biri Temuçinin düşmən torpağında və qoşunlarında vəziyyətin necəliyini aşkara çıxarmaq üçün əvvəlcədən təşkil etdiyi hərbi kəşfiyyat idi. Həmin vaxtdan başlayaraq monqolların apardıqları bütün müharibələrdə hərbi kəşfiyyata xüsusi diqqət yetirilirdi. Tatarlara qarşı müharibədə göstərilən yardıma görə Toğrul xan və Temuçinə fəxri adlar verilmişdi.Toğrul xan Szin imperatorundan "Vanq xan" titulu, Temuçin isə Szinin sərhəd məsələlərinə baxan nazirindən "Sərhəddə səlahiyyətli bozqır sərkərdəsi" adı almışdı. Müstəqilliklərini həmişəlik itirmiş tatarlar monqolların tabeliyində qalmışdılar. Onlar sonralar Çingizin nəvəsi Batının monqol qoşunlarının tərkibində Rusiyayadək gedib çıxmışdılar. Tatarlara qarşı yürüşün başlanğıcında Temuçin bir çox qoşun başçıları ilə tanış olmuş, özünün hərbi istedadını nümayiş etdirə bilmişdi. O, şan-şöhrətli Xabul xanı və Xutula xanı özünün sələfləri sayırdı.
Temuçin qonşu qəbilələrin yerlərinə hücum edərək var-dövlətini, heyvan sürülərinin sayını artırırdı. Özünün tərəfdaşlarını çoxaltmaq məqsədilə müxtəlif nəsillərdən və qəbilələrdən qulluğa götürdüyü adamlara mal-dövlətindən hədiyyələr verirdi. Beləliklə, Temuçinin ulusu tədricən yaranmaqda idi. Getdikcə aydın olurdu ki, Temuçin bütün Monqolustanda hakimiyyəti əlinə alacaqdır.Buna görə də hakimiyyətə göz dikən digər qəbilə başçıları Temuçinə qarşı birləşməkdə idilər. Temuçinin ən təhlükəli düşmənləri tayciutlarla ittifaq yaratmış merkitlər sayılırdılar. Temuçin onu oğulluğa götürmüş Van-xanın köməyi ilə merkitləri darmadağın etdi. 1202-ci ildə Temuçinin özünün tatarlara qarşı döyüşlərini qələbə ilə qurtardı.
Temuçinin hərbi uğurları ona ideal bozqır hakimi şöhrəti qazandırmışdı. Bu,vaxtilə ona yardım göstərmiş Kerait xanı Toğrulun (Vanq xanın) xoşuna gəlmədiyindən aralarında düşmənçilik yaranmışdı. 1203-cü ildə sabiq müttəfiqlər arasında başlayan müharibədə Temuçinin qoşunları Van xanın qoşunlarını darmadağın etmişdi. Bu qələbədən sonra Temuçinin torpaqları genişlənərək nayman torpaqlarına çox yaxınlaşmışdı. Nayman xanı Kuçluk Temuçinin yeganə qatı düşməni olaraq qalırdı. Naymanların güclü qoşunu vardı. Buna baxmayaraq, Temuçinin qoşunları 1204-cü ilin payızında naymanları və onların müttəfiqlərini məğlubiyyətə uğratdı. Nayman xanı Kuçluk İrtış çayına tərəf qaçaraq canını bir təhər qurtara bildi. Naymanların müttəfiqi sayılan Merkit xanı Toxtabəy də onunla birlikdə aradan çıxdı. Bu qələbələrdən sonra bütün Monqolustanda Temuçinin hakimiyyəti bərqərar oldu.
Monqol qəbilə başçılarının çoxu öz iclaslarına toplaşaraq Temuçinin xaqan elan edilməsi vaxtının çatdığını bildirdilər. Qanunçuluğa dərindən hörmət edən Temuçin xaqan adının rəsmiləşdirilməsi üçün 1206-cı ildə bütün monqol aristokratiyası nümayəndələrinin iştirakı ilə Qurultay çağırılmasını lazım bildi. Onon çayının sağ sahilində təntənəli şəraitdə keçən qurultayda Temuçin rəsmi olaraq Çingiz xan adı ilə xaqan — yer üzünün hökmdarı elan edildi (Çingiz sözünün mənası bütün xalqların böyük xaqanı deməkdir.) Beləliklə, başda Çingiz xan olmaqla monqol dövləti yarandı.

Dini görüşü:
Temuçin olduqca dindar adam idi. Əbədi Göy Səmaya Mönq Kök Tenqriyə inanırdı. Temuçin iki dəfə qaçılmaz ölümdən xilas olmasını Əbədi Göy Səmanın onu öz ağuşuna alması ilə əlaqələndirirdi. Bildiyimiz kimi, o, ilk dəfə tayciutların əlindən möcüzə ilə qurtarmışdı,ikinci dəfə merkitlərin köçəbəyə qəfil hücümü zamanı düşmən əsirliyindən yaxa qurtara bilmişdi.O zaman atını Burxan-xaldun dağına çaparaq qalın meşəlikdə gizlənmiş, onu təqib edən üç yüz atlı hər tərəfi ələk-vələk etsələr də əlləri boşa çıxmışdı. Təhlükə sovuşduqdan sonra doqquz dəfə diz çökərək Mönq Kök Tenqriyə, yəni Əbədi Göy Səmaya öz minnətdarlığını bildirmişdi (qədim zamanlarda Baykal gölünün adı Mönq Kök Tenqri idi). Və həmin Burxan-xaldun dağını özünün son mənzili hesab etmişdi. Çingiz xan öləndən sonra onu həmin yerdə torpağa tapşırmışdılar.

Özünün şanlı keçmişi ilə həmişə fəxr edən monqol xalqında belə bir inanc vardı ki, vaxt gələcək, monqol xalqının keçmiş şöhrətini özünə qaytara biləcək rəhbər peyda olacaq, bütün monqol qəbilələrini birləşdirəcək və xalqın düşmənlərindən qisas alacaqdır. Hamı inanırdı ki, Əbədi Göy Səmanın köməyi ilə Temuçin xaqan olacaqdır. Bu şayiələr Temuçinə də çatır və özünə olan inamı daha da artırırdı. Bütün bunlardan sonra qəbilə başçıları və bozqır aristokratları öz adamları ilə Temuçinin yanına axışırdılar. Şöhrətli Xabul xanın nəslinin nümayəndələri və sonuncu monqol xanı Xutula xanın oğlu da Temuçinə qoşulmaq istəyənlərin arasında idi. Onlar Temuçini özlərinin rəhbəri kimi tanıdıqlarını bildirdilər. Gələnlərin əksəriyyəti Temuçinin şəxsində step bahaduru idealını görürdü. Hamı inanırdı ki, Temuçinə həm dinc həyatda, həm də döyüşdə Əbədi Göy Səma himayəçidir.

qardaşabacıya sahiblik...

sehranin guli
✅Qardaşa sahib olan qızların anlaya biləcəyi 14 vəziyyət
👨‍👩‍👧‍👦Həyatda sahib ola biləcəyiniz ən dəyərli şeylərdən biri bacı və yaxud qardaşınızdır desək, evin tək uşaqları tərəfindən çox tənqid olunmarıq deyə düşünürük, çünki onlar da bunun nə qədər qiymətli bir şey olduğunu bilirlər. Qardaş/Bacı sevgisi, nə ana sevgisinə nə də ata sevgisinə bənzəyir. Onunla doğulduğunuz anda aranızdakı bağ qurulur və sonra nə olursa olsun qopmur… Balaca ikən dalaşsanız da, böyüdükdən sonra aranıza məsafələr girsə də heç bir şey ona olan sevginizi azaltmağa kifayət etmir və daim bilirsiniz ki, qardaşınızın/bacınızın yerini heç kim doldura bilməyəcək.
Bir qardaşa/bacıya sahib olmaq bu qədər bənzərsiz bir duyğu ikən, bir qız üçün qardaşa sahib olmaq tam fərqli bir duyğudur. Qardaşınız varsa, həyatınızda sizi qarşılıqsız sevən kişi yalnız atanız deyil artıq… Hətta yeri gəlsə atanızın yerini belə alır bu sıralamada. Balaca bir uşaqkən sahiblənməyin nə olduğunu belə bilmədən başlayır sizi qorumağa…. Və həyat boyu onun dəstəyini arxanızda hiss edirsiniz. Bilirsiniz ki, həyatınız boyu əsla yalnız qalmayacaqsınız. Bacı-qardaş münasibətləri hər bir ailədə fərqli olsa da, hər bir qız bir qardaşa sahib olduğu üçün nə qədər şanslı olduğunu bilir. Ya da bu yazını oxuduqdan sonra siz qərar verin, bunun bir şans olub olmadığına…
1. Ciddi bir yaş fərqiniz yoxdursa, həyatınızın müəyyən bir dövründə mütləq eyni məktəbdə oxuyursunuz və digər uşaqlara qarşı daim birlikdə olursunuz.
2. Bacısı olaraq evdə daim qardaşınızın arxasından təmizlik işləri görürsünüz.
3. Qardaşınız sizi ana və atanıza qarşı hər zaman qoruyur, hətta yeri gəldiyi zaman günahı öz üzərinə belə götürür.
4. Yaşadığınız hər şeyi sizdən əvvəl yaşadığı üçün, ayağınıza ilişəcək daşı siz ilişmədən oradan götürür.
5. Balaca ikən ananız işləyirsə, sizə qardaşınız yemək hazırlayır.
6. Ən əhəmiyyətli sınaqlarda qardaşınız daim yanınızdadır.
7. Və nə olursa olsun qorunduğunuzu bilirsiniz.
8. İlk sevginizin, qardaşınızın yaraşıqlı dostları arasından olma ehtimalı da çox yüksəkdir.
9. Gecələr qorxduğunuz zaman, ana-atanızın yanına qaçmağa gərək qalmadan qardaşınızın etibarlı qollarına sığına bilərsiniz.
10. İdealınız qardaşınızdır və qarşınıza çıxan hər kişini onunla müqayisə edərsiniz.
11. Uşaqlıqda oyun yoldaşınız o olduğu üçün, futbol oynamağı və döyüşməyi yaxşı bilirsiniz.
12. Uşaqlıqda qardaşınız tərəfindən məruz qaldığınız işgəncələr sayəsində, böyüdüyünüz zaman güclü biri olarsınız.
13. Qardaşınızın yetkinlik, yetkinləşmə kimi proseslərinə yaxından şahid olduğunuz üçün digər kişiləri daha yaxşı tanıyarsınız.
14. Aranızdakı məsafələr daim dəyişsə də aranızdakı dəyişməyən tək şey sevgi bağınız olacaqdır

bəs böyük sevgilər harada başlayar

parabuzen
bəs böyük sevgilər harada başlayar
foto~ Bəs böyük sevgilər harada başlayar? ~
Hər kəsin işlətdiyi bir cümlə var: "Sevginin bağlanğıcı qəlbdir" və bu cümlə hələ də qüvvədə qalır. Əslində yalan məlumat olsa da biz buna inanırıq və hər zaman doğru olduğunu bildiririk. Bu səfər "elmi üslub"da başa salacam sizə sevgini. Əslində mən daxil bir çox sevən kəslərə görə "sevgi" qəlbimizin bizə oynadığı oyundur. Çünki biz birini görürük və onu gördüyümüz an əgər aşiq oluruqsa ürəyimizin döyüntüləri artır, bəzən olur tərləyirik, bəzən həmin adamın gözlərinə baxa bilmirik. Və bu kimi simptomlara əsasən deyirik ki, "sevginin başlanğıcı qəlbdir." Amma hisslərimiz bizi yanıldır. Sevgi qəlbin yox beyinin işidir. Hər şey beyində başlar və beyində bitər. Bizim qəlbimiz dayanıb öldükdən 7 dəqiqə sonra beynimiz iflas edir. Və bu da ona ən böyük sübutdur ki, biz ölü olarkən belə birini 7 dəqiqəlik sevə bilirik. Beynimizin bizə hazırladığı bu çətin missialı oyunda bəzən uduzur, bəzən uduruq. Amma heç bir zaman geri çəkilmirik. Çünki sevdiyimiz uğrunda mübarizə aparırıq. Və bunların hər birini beynimiz bizim daha da qüvvətli və sevgidə uğursuz olmamağımız üçün edir. Yəni qısacası Sevgi;qəlbimizin hissləri deyil, beyin hüceyrələrimizin bizə oynadığı oyundur...
#parabüzən🐞

Marketinq Hiylələri

markalogiya
Marketinq Hiylələri
foto

Xüsusilə geyim mağazalarında daima canlı və sürətli musiqi səsləndirilir. Bunun səbəbi "Bəyən, al, çıx get!" məntiqidi. Tez ehtiyacınız olanı bəyənin, alın və çıxın gedin deməkdir. Bu vəziyyət müəyyən bir müddətdən sonra çaxnaşma yaratdığından ehtiyacınız olmayanları da əldə edəcəksiniz.

Gənclər

raminbinnet
Gənclər
fotoSalam sabahiniz xeyirli uqurlu olsun əzizlərim!Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəslə bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Çünki ölkənin gələcəyi, müqəddəratı indiki gənclərdən asılı olacaqdır.Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub olduğu xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Bu gün böyük iftixarla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli-mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. O, öz həyatını qurarkən ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında düşünür, öz fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir.Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir.
*Gününüz mübarək olsun mənim əzizlərim!

çexov - qara rahib

bir fincan cay
Mən ağlımı çaşdırmışdım, dahilik xəyalatı xəstəliyinə tutulmuşdum. Lakin mən şən idim, kefim saz idi. Hətta xoşbəxt idim, ağıllı və orijinal bir adam hesab olunurdum. İndi daha tədbirli və təmkinli olmuşam, əvəzində başqalarından fərqlənmirəm, hamı necə mən də elə; orta səviyyəli adamam. Həyat məni darıxdırır... Həyatımdan bezmişəm... Ah, siz mənimlə necə də amansız rəftar etmisiniz! Elə tutaq ki, gözümə cürbəcür şeylər görünürdü. Axı bunun kimə maneçiliyi vardı? Sizdən soruşuram ki, bu kimə mane olurdu?

Çexov - qara rahib

son sozü quru qoşunları deyir

nurlan mamiyev
Bəzi dostlar yazırlar ki indiki müharibəninin talehin PUA,Raketlər həll edir
Hər birinizin fikrinə hörmətlə yanaşıram,amma bu fikrə kifayət qədər əks arqumentlər qoymağa faktlarım,əsaslarım var
1.Yəməndə dünyanın ən müasir silahları ilə silanmış koalisiya qüvvələri,atıcı silahlarla silahlanmış Husilər qarşısında aciz qalıb,çox ağır itkilər verirlər
2.İraq müharibəsində dünyanın süper güc dövlətləri Amerika və Böyük Britaniya ordusu ən dəqiq silahlara,dünyada analoqu olmayan aviasiya gücünə malik olmasına baxmayaraq İraqın Bəsrə və Fəllucə şəhərin aylarla ələ keçirə bilmədilər,ciddi itkilərə məruz qaldılar
3.Livan müharibəsində İzrail ordusu havadan və yerdən ağır zərbələr endirməsinə baxmayaraq ,şəhər döyüşlərində onlara qarşı ciddi hazırlaşan Hizbullah ordusu qarşısında aciz qaldılar,ciddi itkilər verdilər
4.Suriya müharibəsində bir çox döyüşlərdə İranın xüsusi təyinatlıları,Rusiyanın Vaqner ordusu,Suriya ordusundan ibarət koalisiya gücləri hər tərəfli üstünlüyə baxmayaraq İŞİD qarşısında çox ağır məğlubiyyətlər aldılar
Bu müharibələr göstərdiki düşmən üzərində nə qədər böyük üstünlüyə malik olsanda son sözü quru qoşunları deyir ,lori dildə desək pexota
Bizim ermənilər üzərində texnika cəhətdən böyük üstünlüyə malik olsaqda son sözü o torpaqlara ayaq basmış qüvvələrimiz deyəcək

P.s Ümumiyyətlə müharibə artilleriya,avia zərbələrin effektliyi 30% götürülür
Ola bilər hansısa yüksəkliyin ələ keçirilməsində 90-100%olar
Amma ümumi statistik rəqəm müasir müharibələrdə 30%di

[yazar]Tofiq Şahmuradov