quantifier

ulker
Quantifier miqdar bildirən sözlərdir :
Many (çox) plural countable ilə işlənir məsələn:many students ,books and etc.
Much(çox) sayılabilməyən isimlərlə .Məsələn:much tea ,milk and etc
A lof of ya da plenty of hər ikisi həm sayıla bilən cəm ilə , həm də sayıla bilməyən tək ilə işlənir.
A few(az) sayıla bilən cəm ilə işlənir məsələn: a few students
A little(az) sayıla bilməyən tək ilə işlənir məsələn:a little money
Enough(kifayət qədər) hər ikisi ilə işlənir
Several( bir neçə)ancaq sayıla bilən cəm ilə işlənir .
Note!!! Many ,much əvəzinə təsdiq cümlədə əsasən a lot of işlənir .3 forması var
1.a lot of +isim 2.a lot isimsiz 3.lots of+isim
Note!!!! Bununla yanaşı only a little ,only a few quantifier lər var .
Note!!!sifət (zərf)+enough+isim
Note!!! Təyin +isim+xəbər olanda xəbər isimlə kəmiyyətə görə uzlaşır Məsələn: a lot of wine is drink

Paylaşım haqqında rəylər

Bu başlıqdakı paylaşımları gör