çıxışlıq hal

admin
Ismin çıxış nöqtəsini bildirir.Dan,dən şəkilçisi ilə düzəlir.Bu şəkilçi də zərf düzəldən lek şəkilçi ilə omonimdir.Sonu m və n samitləri ilə bitən sözlərə çıxışlıq hal şəkilçisi qoşulduqda tələffüzdə dan [nan] kimi olur.Məsələn: atamdan [atamnan]
Qeyd: Yönlük, yerlik və çıxışlıq hallar eyni cümlə üzvü olduğu üçün onları qruplaşdırmağı düşündüm.Demək, kim? və nə? sualına şəkilçiləri qoşulduqda vasitəli tamamlıq, hara? sualına şəkilçiləri qoşulduqda yer zərfliyi olurlar.Xəbərlik şəkilçisi qəbul etdikdə isə cümlənin xəbəri olurlar(ismi xəbəri, ümumiyyətlə hal şəkilçiləri xəbər olduğunda ismi xəbər olur).
Ümid edirəm, bu material sizlər üçün faydalı olar.

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)