yaradılış

nurlan mamiyev
Təsadüf yoxsa yaradılış?
Hüceyrənin mövcud olması üçün zülallar lazımdır. Zülal istehsalı üçün də DNT. DNT də RNT olmadan mövcud ola bilməz. DNT, RNT, zülallar olsa belə Ribasom olmadan bu sistem işləyə bilməz. Bəs zülal necə ortaya çıxır? Zülalın yaranması üçün amin turşusu lazımdır. Amin turşular düzgün ardıcıllıqla birləşməli və arasında yalnız peptid rabitə olmalıdır...
Saydığım bütün bu proseslər Sitoplazmada gedir. Yəni Sitoplazma olmasa bunların heç bir mənası olmaz. Sitoplazmanında dağılmaması üçün Membran gərəkdir. Bütün bu saydığım orqonoidlər olsa belə ATF enerjisi olmadan bunlar heç bir işə yaramaz ve hüceyrənin yaranışı məhv olar. Hüceyrənin yaranması üçün bu orqonoidlerin hər biri olmalıdır. Biri olmasa qalanları bir məna kəsb etməz. Bəs sizcə bu qədər orqonoidin bir birini tamamlaması təsadüfdürmü? Bunun təsadüf olmasına inanmaq dəmir tullantılarının qasırğa ilə BOING-747 təyyarəsinin alınmasına inanmaq kimi bir şeydir ki, bu da mümkün deyil... yaradılış
foto
2

ekologiya və onun bölmələri

maleka
Ekologiya sözünü ilk dəfə 1858-ci ildə Q.D.Toro işlətmiş, 1866-cı ildən sonra E.Hekkel bu anlayışı geniş yaymış və inkişaf etdirmişdir.
Ekologiya bir çox məsələləri, ayrı-ayrı orqanizmlərin yaşama şəraitindən biosferdəki həyat fəaliyyəti probleminədək, canlıların biri-biri ilə və onların yaşadığı mühit arasındakı qarşılıqlı əlaqəni aydınlaşdırır. Ekologiya eyni zamanda insanın təsərrüfat fəaliyyətini açaraq təbiətin mühafizəsinin elmi əsaslarını aşkara çıxarır.
Ümumi halda ekologiya orqanizmlərin həyat tərzini və onlardan yüksək canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentlərilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənən elmdir.
Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti orqanizm səviyyəsindən yüksək olan canlı sistemlərdir – populyasiya, biosenoz, biosfer. Bu elm orqanizmlərin əmələ gətirdiyi birliklərin öz aralarındakı və ətraf mühitin cansız komponentlərilə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Orqanizm səviyyəli canlı sistemdən ekologiya həyat tərzini öyrənir. Orqanizm sisteminin digər xüsusiyyətlərini və orqanizmə qədər olan canlı sistemləri ekologiya ilə eyni hüquqa malik fundamental bioloji elmlər (molekulyar biologiya, immunologiya, biokimya, morfologiya, sistematika, genetika, təkamül təlimi, biocoğrafiya və s.) tədqiq edir.
Hər bir elm kimi ekologiya da mənimsənilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə aşağıdakı bölmələrə ayrılır:
1. Autekologiya və ya fərdlər ekologiyası.
2. Demokologiya.
3. Sinekologiya.
Autekologiya – ayrı-ayrı bioloji növlərə məxsus fərdlərin ekologiyasıdır. Məsələn, ceyranın ekologiyası, turacın ekologiyası və s. Bu bölməyə faktoral ekologiyası da deyilir. Burada canlıya konkret faktorun təsiri, müəyyən bir bioloji növ üzərində öyrənilir.
Demekologiya – ətraf mühit dərk etməyə çalışan, hər kəs populyasiya (fərdlər qrupu) anlayışının prinsipial əhəmiyyətini dərk etməlidir. Növün daxilində müxtəliflik çoxaldıqca təbii seçmənin imkanı genişlənir, konkret şəraitin tələblərinə cavab verə bilən əlamətlər nəsillərdə möhkəmlənir, nəticədə növün yaşama qabiliyyəti güclənir, növ tərəqqi edir.
Sinekologiya – biosenozların ekologiyası olub, növlər qrupunu, növlərarası münasibətləri öyrənir.
Bundan başqa canlıların hər bir böyük qrupunun ekologiyası ayrıca bölmə hesab edilir. Məsələn:
1. Bitkilərin ekologiyası.
2. Heyvanların ekologiyası.
3. Mikroorqanizmlərin ekologiyası və s.
Müasir ekologiya geniş mənada təbiətin quruluşu və funksiyası haqqında, təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri haqqında bilikləri əhatə edir. Belə halda ekologiyanın bölmələri çoxdur.
Orqanizmə təsir edən amillər ekoloji amillər adlanır. Hər hansı bir canlı yaşadığı mühitdə ona göstərdiyi təsirə məruz qalmaqla, özü də mühitə qarşılıqlı təsir göstərir.
Nəticədə orqanizm mühitə və dəyişkənliyə uyğunlaşır, o həyat fəaliyyətini nizamlaya bildikdə yaşaya bilir.
Orqanizmlərin mühitə uyğunlaşmasına adaptasiya deyilir. Adaptasiya qabiliyyəti ümumiyyətlə həyatın xüsusiyyətlərindən biri olub, orqanizmin yaşaması və çoxalması imkanıdır. Adaptasiya növün təkamülündə meydana çıxır və dəyişir.

karyera mərhələləri

maleka
Karyeranın ilkin mərhələsinə orta və ali təhsil almaq aid edilir və bu şəxsin 25 yaşınadək davam edir. Bu dövr ərzində insan onun tələblərini ödəyə bilən fəaliyyət növünün seçilməsində bir neçə iş dəyişdirə bilər.
Növbəti olaraq təşəkkül mərhələsi gəlir. Bu mərhələ təxminən 25 - 30 yaş arası dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə işçi seçdiyi peşəni mənimsəməyə eyni zamanda zəruri vərdişlər qazanmağa, peşəkarlığa, özünütəsdiq etməyə başlayır. İrəliləyiş mərhələsi 30 - 45 yaş arası dövrü əhatə edir. Bu mərhələyə işçinin ixtisasının yüksəlməsi baş verir, xidmət nərdivanın pillələrini ilə yüksəlir. Yeni- yeni vərdişlər, praktiki təcrübələr vasitəsilə yüksək səviyyəyə çatır ki, bu da işçidə özünü ifadəetmə tələbatını inkişaf etdirir, işçinin bir şəxsiyyət kimi özünü təsdiqləməsinə imkan verir.
Saxlama mərhələsində əldə olunmuş nailiyyətlər möhkəmləndirilir və 45-dən 60 yaşa qədərki dövrü əhatə edir. İşçinin öz ixtisasını təkmilləşdirməsi, aktiv fəaliyyəti və əldə etdiyi xüsusi təhsili vəzifə yüksəlişinə səbəb olur. Bu mərhələ özünüifadə ilə xarakterizə olunur ki, insan müstəqilliyin və özünüifadənin son zirvəsinə çatır.
Tamamlama mərhələsi 60 - 65 yaş arası dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə işçi
təqaüdə çıxmağa hazırlaşır ki, ona layiqli əvəzedicinin axtarılması və vakant olacaq vəzifəyə yeni namizədin hazırlanması başlanılır. Tamamlanma mərhələsi karyeranın böhranı kimi xarakterizə olunsa da bütün karyerası müddətində böyük hörmətə malik olur. İşçi öz əmək haqqı məbləğinin saxlanılmasına çalışır, hətta gəlirinin mənbələrini belə artırmağa çalışır.
Sonuncu mərəhlə pensiya mərhələsidir ki, işçinin təşkilatda karyerasının başa çatdığı dövrdür. Amma işçiyə başqa fəaliyyət sahələrində özünümüdafiə üçün imkanlar yaranır. Məsələn, əlyazmalar, bağçılıq, özəl təşkilatlarda işləmək şansı göstərmək olar.

freydin tanrı düşüncəsi

nurlan mamiyev
Tanrı niyə kişidir?
Dinlərdəki Tanrı obrazının formalaşmasının əsas səbəbi nədir?

Bəs Sİgmun Freud “ Tanrı şişirdilmiş ata fiqurundan başqa bir şey deyildir'' deməklə nə demək istəyir?

Uşaqlığında dinin geri planda olduğu bir ortamda böyüyən və həyatı boyunca bir yaşam tərzini mənimsəyən Freud , fovqəltəbii ilahi güclərin varlığına dair bir təsdiqin ortaya atılmayacağı fikrini müdafiə edərkən, dinə və Tanrıya psixoloji tərəfdən baxmışdır.

Freud din haqqındakı fikirlərini yazdığı məqalədə belə açıqlayır.Din ilə obsessif davranışlar arasında əlaqə var ( obsessiv psixoloji pozqunluqdur) və onların bənzər noqtələri var.Və bu bənzərliklər əslində dinin kainatsal bir obsessia olduğuna işarə edir.Ona, görə din və obsessiv davranışlar oxşarlığı bu tərzdə sıralanır : Özünü ətraf dünyadan kənarlaşdırmaq, zehni məşğul etmək, insanda sıxıntı və vicdan əzabı yaratmaq, günahkarlıq basqısı ilə nəyisə yerinə gətirməkdə məcburiyət hiss etmək, etmədiyində peşmanlıq hiss etmək, etdiyində isə zidd yöndəki arzuları və instinktiv dürtüləri basdırmaq kimi davranışlardan söhbət açır.

Freud dini təcrübəni şərhləyərkən ortaya qoydugu iddiaların təməlinə edip kompleksini qoymuşdur.Dini rituallar və dini ibadətlərin yerinə yetirilmə səbəbinin, insanın atasını yox etmə arzusundan qaynaqlı ortaya çıxan günhakarlıq psixologiyasının təsiri olduğunu iddia etmişdir.

Freud tanrının yaxşı davranışları mükafatlandırıb pis davranışları cəzalandırmasına nəzərən inanca toxunmuşdur.Bu halda tanrını, hərşeyi edən atanın və qoruyucu yönünə bənzətməkdə idi.Bununla birlikdə edip kompleksi ilahiliyin qadağan edici yönüylə də əlaqəlidir. Tanrı həm haqsızlıq və pislikləri cəzalandıran bir qoruyucu həm də insanın istəklərinə basqı göstərən əsəbi bir ataritar fiqur kimi də idi.

Atanın iradəsi ancaq nəyəsə toxunmağın yolverilməzliyi və başqa bir məfhuma böyük hörmət bəsləməyi hökm etməklə qurtarmırdı, o həm də ehtiraslardan imtina etməməklə bağlı qorxunc cəzalar verəcəyi ilə təhdid edirdi. Bu düşüncələrə əsaslananda Musanın öz xalqını “müqəddəsləşdirmək” üçün onları sünnət olunmağa məcbur etməsinin anlamı indi bizə bütün aydınlığı ilə bəlli olur. Sünnət olunmaq – axtalanmağın simvoludur, nə vaxtsa ulu ata özünün qüdrətindən yararlanıb öz oğullarını belə bir üsulla cəzalandırırdı, bu simvolun qəbul olunması isə, ata necə ağır işgəncələr verərsə belə, oğulların onun iradəsinə tabe olacağını nümayiş etdirirdi.

Bu fikirlərin əvvəllərinə gedək. İlk qəbilələr dövrü. Bu tarix adama çox qısa görünsə də, baş verənlər bizə sanki bir anda baş vermiş hadisə kimi gəlsə də, bütün bunlar min illər boyunca davam etmiş və bu uzun dövr saysız-hesabsız təkrarlanmışdı. Güclü erkək bütöv bir icmanın ağası və atası idi,özünün qeyri-məhdud hakimiyyətindən amansızcasına yararlanırdı. İcmadakı bütün qadınlar – onun arvadları və qızları – onun şəxsi mülkiyyətində idi, habelə görünür, başqa icmalardan oğurlanan qadınlar da onun mülkiyyətinə çevrilirdilər. Oğulların taleyi çox ağır idi; atalarına qarşı qısqanclıq göstərsə idilər, onları ya öldürür, yaaxtalayır, ya da icmadan qovurdular. Onlara icmadan kənarda özlərinin kiçik icmalarını qurmağa və qonşu icmalardan oğurlaya bildikləri qadınlarla evlənməyə icazə verirdilər.

Sonrasında oğullar ataya qarşı çıxıb onu öldürür.Bundan peşmanlıq duyan oğullar atanın qanını içib ətini yeyir.Bu hal totemleşmiş mənada həmin atanın yerinə keçmə və onun kimi olma hissini başığlayırdır. Ataya bəslənən böyük hörmət və onun nümunə olma xüsusiyyətləri çox güclü və qorxu doğuran heyvanların üzərinə köçürüldü və onlar icmanın qoruyucusu və başçısı sayılmağa başladılar. Belə bir seçim çox qəribə görünsə də, insanların özləri ilə heyvanlar arasında belə bir uçurum yaratmaları və onları bir qorxulu obyektə çevirmələri, nəinki ibtidai insanlarda olmuşdur, bu əlamətlər bu gün bizim uşaqlarımızda da qalmaqdadır, elə onların da heyvanlardan qorxusu öz atalarından qorxması kimi anlaşılmalıdır.

Özləri üçün seçdikləri bu heyvan-totemlərə insanların bəslədikləri duyğular da, eyni ilə atalarına bəslədikləri duyğuları kimi, ikili mahiyyət daşıyırdı. Bir tərəfdən totem tayfanın fiziki baxımdan əcdadı, qoruyucusu sayılır, ona hörmət ilə yanaşılır, qorunur, digər tərəfdən isə, hər hansı bayramda bu totemlə də öz əcdad-ataları kimi davranırdılar. Bu bayramın iştirakçıları hamılıqla yığışıb totem olan heyvanı öldürür, sonra isə onun ətini birlikdə yeyirdilər (Robertson Smit bunu totem qonaqlığı adlandırır). Bu böyük bayram oğulların birləşərək ataları üzərində çaldığı qələbəni təntənə ilə qeyd etmələrinin simvolu idi.

Deməli atanın öldürülməsi ilə ortaya çıxan totemizmin ibadət və mərasim yeri kimi müqəddəs məsuliyyət daşıyacaq yer olduğunu. çoxlu ritualların yükləndiyi beləcə insanlıq tarixinin də ilk din olduğunu göstərmiş oldu.Dinin kökünün qəbilələrdəki totemə dayanması, freud üçün odipius kompleksi bir işarədir.Yəni atanı öldürüb anaya sahib çıxmaq instinktlərinə bir işarədir.

Keçmişlə bağlı burada ümumiləşdirdiyimiz bir sıra faktlar, o cümlədən totemizmin, kişilərin ittifaqı kimi faktların doğruluğu artıq tarix elmi tərəfindən sübut olunmuşdur. Materialların qalan hissəsi üçün də tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Məsələn, bir tarixçi öz araşdırmalarında göstərir ki, xristianlıqdakı dadma mərasimində, yəni çaxıra batırılmış çörəyin dadılması ilə bağlı ayində xristianların tanrının qanını və ətini daddıqlarını düşünürlər və bütün bunlar məzmun və formaca “totem qonaqlığı” bayramı ilə eynidir. Uzaq keçmişdə baş verib unudulmuş çoxlu hadisələrin qalıqları xalqların nağıl və əfsanələrində yaşayır, ən qəribəsi isə, psixoanalitik araşdırmaların göstərdiyi kimi, uşaqların psixi həyatında ibtidai insanların yaşadığı duyğularla bağlı çox zəngin bir material qalmaqdadır və bu material bizim o çağlarla bağlı olan biliklərimizdəki boşluqların bir çoxunu doldura bilər. Körpəlik çağında uşaqların atası ilə yaranan münasibətlərinə aydınlıq gətirmək üçün mən heyvanlara qarşı olan fobiyaya (yersiz və güclü qorxu) əsaslanıram, bu hadisələrin özülündə atası tərəfindən yeyilmək və ya onun tərəfindən axtalanmaqla bağlı çox sarsıdıcı bir qorxu dayanır.

1972ci ildə Freudun çıxardığı the future of an illusion adlı kitabında insanın cəmiyyət içərisindəki yaşama keçidindən sonra təbiət şərtləri və təbii fəlakətlər qarşısındakı zəifliklərinin iluzziyası olaraq güclü bir ata obrazından çoxuna, bir Tanriya ehtiyac duyduğunu iddia etmişdir.Ona görə, fərdin uşaqlıqdakı aciz halı və qoruyucu ata ehtiyacı , boyudukdə tanrı ehtiyacına dönən bir illuziya olaraq təzahur etməkdədir.

Freuda görə ideal cəmiyyət, insanların inkişaf edərək , uşaqlıq mərhələlərindən qurtulmuş olduqları zaman yaranır. Dinin təsir və əngəllərindən də zaman içində qurtulmaları ilə inkişaf baş verəcək və eyni zamanda bütün bunlar elmin irəliləməsi ilə baş tutacaq.freydin tanrı düşüncəsi
foto

ağrıkəsicilər ağrıları necə dayandırır

nurlan mamiyev
Ağrıkəsicilər ağrıları necə dayandırır?

Zədələnmə zamanı orqanizmdə avtomatik olaraq biyokimyəvi reaksiyalar başlayır, bu zaman ağrı yaradan vasitəçilər, yəni prostaglandinlər, prostalinlər, tromboksanlar və s. işə düşür. Biz ağrıkəsici, yəni “qeyri-narkotik analgetik” qəbul edərkən, dərman qana keçir, və qanla bədənin hər tərəfinə bərabər yayılır. Bu dərman, ağrı yaradan vasitəçilərin formalaşmasında iştirak edən looksigenaz fermentini bloklaya bilir.

Ağrı olan hissəyə gəlib çatdıqda, looksigenaz fermentini bloklayır, və beləliklə ağrı haqda sinir sisteminə ötürülən məlumat azalır. Biz də ağrını hiss etmirik. Yəni əslində ağrı dayanmır, azalmır, kəsmir. Sadəcə sinir sisteminə ötürülən məlumat kəsilir deyə, biz onu hiss etmirik.
ağrıkəsicilər ağrıları necə dayandırır
foto

moda anlayışı

ilkane musayeva
Moda anlayışı..

İndi isə gəlin modadan danışaq. Moda nədir? Modanı davamlı izləyən və ya izləməyən hər kəs moda kəlməsinin sadəcə geyim tərzini ifadə etdiyini düşünur. Bəziləri isə bu ifadəni çox istifadə etmələrinə baxmayaraq,nə mənaya gəldyini tam olaraq bilmir. Gəlin tez-tez eşitdiyimiz bu sözün mənasını tam anlayaq.
Moda sözünün kökü latın sözü olan “modo” sözündən götürülüb .Bu söz latıncada “elə bu dəqiqə” bunla yanaşı “ölçü, tərz, obraz, hədd” mənasını verir. Moda söz mənasıyla cəmiyyətin istehlak trendlərini təyin edən istehlak anlayışı olaraq müəyyənləşdirilir. İtalyancada isə dəyişiklik ehtiyacı olaraq cəmiyyətin həyatına girən müvəqqəti yenilik olaraq qəbul edilir. Modanın bir digər mənası da müəyyən bir müddət təsirli olan ictimai bəyənmə,bir şeyə qarşı göstərilən həddindən artıq maraqdır. Moda anlayışı həmçinin hal - hazırki dövrə aid insan bədən növünü də əks etdirir. Məsələn, qədimdə dolu bədən formaları daha gözəl hesab olunurdu, XXI əsrin əvvəllərində isə incə bədənli insanlar gözəl sayılırdı.
Bəs moda sadəcə geyim sektorundadırmı?

Əksəriyyətin belə düşünməsinə baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki,moda teatr, musiqi, ədəbiyyat, yemək, memarlıq kimi bir çox sahələrdə də yer almaqdadır. Məsələn, hardasa 2-3 il bəlkə də 4 il bundan əvvələ qədər kitab oxuyan insanlar cəmiyyətimizdə az idi. Və düşünürəm ki ,əksəriyyət “kaş ki, kitab oxumaq da moda olsaydı” başlığı altında yazılan statusları xatırlayır. Və zaman gəldi #shareyourbooks kompaniyası başladı və artıq hər kəs öz kitabının şəkilini çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşmağa başladı .Cəmiyyətdə yeni bir trend dalğası yarandı .Və nəhayət kitab oxumaq da moda oldu. Çoxları indi düşünəcək ki,moda üçün kitab oxumağın nə mənası var. Bir şey moda xatirinə edilirsə “xeyirsizdir” düşüncəsi cəmiyyətimizdə populyar düşüncədir. Bunun isə səbəbi əksəriyyətin moda sözünün mənasını bilməməsidir . Halbuki moda insanın düşüncə və zövqlərinin dəyişməsi nəticəsiylə qəbul edilə bilən bir məfhumdur. Məsələn biri gəlir bu yeniliyi gətirir ,gələn yenilik cəmiyyət tərəfindən sevilir və bu moda halını alır. Bu səbəblə moda xatirinə belə olsa kitab oxumaq faydalıdır. Çünki moda belə olsa ,sevmədiyimiz şeyləri etməyimiz qeyri-mümkün olardı .
Evinizdəki xalçalardan eynəklərinizə, elektronikadan getdiyiniz filmə qədər – hər şey mövcud, ya da keçmiş bir modanın təzahürüdür. Ümumi olaraq, “istehlak” anlayışı da deyə bilərik. Yəni, nəyi necə istifadə etməli olduğumuzu təyin edən yazılmamış qanunlardır. Lakin hər kəs öz qanununu özü yazır. Hər kəsin stili özünün modasıdır.
Bu gün 20-ci, 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci illər hər yeni sezonda təkrar-təkrar danışılsa da, 1937-ci ildə İngilis tarixçisi James Laver'ın dəbə olan baxışı hər şeyi ifadə edir: “dəb 5 il əvvəl utanmaz, 1 il əvvəl cəsarətli, 1 il sonra köhnəlmiş, 10 il sonra iyrənc, 20 il sonra gülməli, 30 il sonra əyləncəli, 50 il sonra qəribə, eyni zamanda çox xoş, 70 il sonra ccəledici , 100 il sonra romantik, 150 ildən sonra gözəl qəbul edilir. “
İndi isə gəlin modanın sırf geyimlə əlaqəli tərəfinə baxaq. Ətrafda modadan söhbət açan jurnallar, qəzetlər onu göstərir ki, bir çoxları üçün moda bəhsi və ya daha doğrusu modanın özü həqiqətən də maraqlıdır. Görəsən moda həqiqətən də bu qədər önəmlidirmi, yoxsa, biz onu bu qədər böyüdürük?
Hər kəs üçün moda fərqli bir tərzdə qəbul edilir. Kimin üçünsə moda, sadəcə maraqdır, kimisi üçünsə zəruri. Kimlər üçün bu sadəcə işdir, bəziləri üçünsə bunun heç bir önəmi yoxdur. Kimi onu həyatın bir çox sahələri üzərində zövqün allahı zənn edir, kimi üçün isə moda mədəniyyətin daha bir qolu, forması sayılır, hansı ki, insan yolunda və ən əsası da ki, geyimində üzə çıxır. Moda tərz və geyim yolunda müəyyən qaydalar qoyur. Burdan da belə çıxır ki, modayla gedənlər “dəbli şəxslər”, bununla ayaqlaşmayanlar isə “dəbsiz” adlandırılırlar. Mən isə bununla heç razı deyiləm. Bəli, ola bilsin ki, moda hansısa qaydalar qoyur, bəs modanı yaradan kimdir ki ?
Şəxsən mənim fikrimcə şərt deyil ki, insan daima modanı izləsin və dəblə geyinsin. Məncə insan özünə nə yaraşırsa onu da geyinməlidir. Təbii ki, bunun üçün də bir çərçivə var. Dedik ki, “moda tez-tez dəyişir”. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, kimlərsə öz fantaziyalarındakıları həyata keçirib, hansısa yeniliyi ərsəyə qoyub, nəyisə dəbə gətirirlər. Və yaxud da heç fantaziyalar da olmasın, insan hər an, hər daim nəsə görür və bu an insanın ağlından o qədər şeylər keçir ki. Axı, hal-hazırda həyat və yaradıcılıqları ilə maraqlandığımız, yeri gəldiyində adı keçən sahədə dahi belə adlandırdığımız dizaynerlər, modelyerlər də adi bir insandırlar. Sadəcə nəsə düzüb-qoşmaq, bir yenilik ortaya atmaq onların işidir.
Hər sezon bizlər üçün yeni bir şeylər təklif olunur. Məhz, təklif olunur! Bizim isə öz növbəmizdə nəyisə seçib seçməmək kimi bir haqqımız var, hətta, nəyəsə nəsə qatıb, yeniləşdirmək kimi də bir gücümüz yəni ideyalarımız, fantaziyalarımız var.
Hər halda bir stil var ki, oda klasadır ki, heç vaxt moddan düşmür.
Bernard Şou deyir ki, “moda idarə edən bir epidemiyadır”. Bəlkə də bu həqiqətə uyğundur. Amma, biz özümüzü buna məcbur saymasaq, bəlkə də, bu xəstəliyə tutulmarıq.
Mən demirəm ki, bizlər modadan imtina etməli, bunu rədd etməliyik. Xeyir! O modanı ərsəyə gətirənlər öz sahələrinə peşəkar olan dizayner-modelyerlərdir, hansı ki, onlar bir sezonu hansısa bir rəngdə görürlər və bunu da öz işlərində həyata keçirirlər və həmin rəng də həmin sezon dəbdə olur – bu da bizə təklif olunur! Bunu istəyib istəməmək isə öz əlimizdədir. İstəməsək də izləyə bilərik. İzləmək isə tamam başqa məsələdir.
İnsanlar var ki, məsələn bu sezonun rəngi mavidirsə, bütün qarderobunu yeniləyib, hər şeyini mavi ilə əvəz edir. Məncə bu çox gülüncdür. Bəlkə, biz özümüz özümüzə nəsə təklif edək?! Nə üçün biz hamıdan kopyalamalı, hamının geyindiyini geyinməli, hamının etdiyini etməliyik? Bizim də öz zövqümüz, öz tərzimiz var.! Hər birimiz individual şəxslərik. Təsəvvür edin, maviyə bürünmüş, eyni tipli geyinmiş hər kəsin fonunda sən nə iləsə fərqlənirsən. Sən tamam başqasan. Bu fikir də xahiş edirəm səhv başa düşülməsin. Bir çoxları da “fərqlənmək” sözü eşidəndə elə bilirlər ki, bunun üçün xüsusi “əndrabani” bir şey geyinməlidir, hansı ki, ətrafdan baxanda bu insan həqiqətən də çox pis, vulqar görünür. Buna da diqqət yetirmək lazımdır.
Ən başlıcası budur ki, sənin obrazın sən özünsən! Sənin geyimin sənin daxili aləmini əks etdirir. Modanın ardınca qaçanda isə bəzilərimiz bunu unuduruq və buna görə də bəzən bayağı, şit görünüş alırıq.
Zövqlə geyinmək böyük məharətdir. Üstəlik nəzərə alsaq ki, zövq hissi bizə təbiət tərəfindən verilməyib, biz özümüz onu tərbiyələndiririk.
Əslində fərqlənsək də, fərqlənməsək də, dəbdə oldu-olmadı, qısacası bizə nə yaraşırsa onu da geyinək. Əsl qadın, əsl şəxs belə də etməlidir. Nəinki geyim, eləcə də aksesuarlar, çantalar və s.
Bir də unutmayaq ki, moda sadəcə olaraq bir yöndür, hansı ki bizə seçim hüququ verir. Biz modanı izləyərək, hər zaman özümüz olaraq qalmalıyıq. Ancaq bu yolla, biz həqiqətən də gözəl və təkrarolunmaz ola bilərik.
Hər-halda dəblə ayaqlaşsaq da ayaqlaşmasaq da bir şeyi də unutmamalıyıq ki, hər şeyin bir həddi var və hər şey həddini aşmadıqca gözlədir.
1

balığın təcavüzkarı

gulu1096
Balıqların şəklində bioloq 'Alien' tapdı
Texasdakı Rays Universitetinin biloqu Coray Evans, bir balıq şəkillərini araşdırarkən qəfildən heyvanı içəridən yeyərək, ağızda yerləşən bir təcavüzkar tapdı.
Evans qəzalarının təkamülünü araşdır. Balıqların içərisində bir növ atropod aydın görünür .
Bioloq şəkillərdə nəyin tutulduğunu , dərhal anlamadı. "Bu balıq atropod yeməməlidi. Dəniz yosunu yeyir! Burda nə baş verir? "- CNN-ə verdiyi açıqlamasında reaksiyasını açıqladı .
Daha sonra tədqiqatçı hər şeyin tam tərsi olduğunu təxmin etdi: bu balıq atropod yeməyə qərar verdi, deyə düşündü. Evansın bu araşdırması Parazitoloqları maraqlandıra bilər dedi.
Sosial şəbəkələrin istifadəçiləri onsuzda buna çox maraq göstərirdilər.
Abunəçilərdən biri Evansla şəkil çəkdirdi və bədbəxt balığla onun yırtıcı 3D turunu yaratıdı.
Balığın ağzına necə çıxdığı bilinməsədə, lakin tədqiqatçılar bunun "dil yeyən ağac biti" adı ilə tanınan Cymothoa exigua ola biləcəyini irəli sürdülər.
Bu parazitar xərçəng kimilər dişilərə nüfuz edir və ləkəli çəhrayı kəsici (Lutjanus guttatus) dilinin bazasına yapışır. Balıqların dili tədricən atrofiya və parazit öz yerini tutur. Bu, parazitin bir ev sahibi orqanını əvəz etdiyi yeganə məlum haldı
Mənbə: Rusiya mətbuatı .balığın təcavüzkarı
foto

wisteria tunnel

nurtac suleymanli
wisteria tunnel
foto
Wisteria Tunnel Kawachi Fuji Gardensdə yerləşir. Yaponiyanın Kitakyushu şəhərində olan bu fövqəladə bağça görənləri ovsunlayır. 
Başınızın üstündə fərqli rənglərdə olan çiçəklərin bəzədiyi piyada yollarında, rəngarəng bir atmosferdə qoxularla gəzməyi yalnız xəyal edin.
Bağçanın daxilində adı "Wisteria Tunnel" olaraq bilinən çiçək tunelləri var. Dünyanın ən gözəl tuneli olaraq bilinən bu yerdə aprel ayının ortalarında çiçəklər açmağa başlayır. Bənövşəyi, qırmızı, sarı, çəhrayı rənglər sanki bir-birinə qarışır. Tokiodan 4 saat uzaqlıqda olan Kitakyushuya avtobusla da getmək mümkündür.

sürrealist tablolar

sehranin guli
💡Sürrealist tablolar: 1 🔍
sürrealist tablolar
foto
Bu tablo, Yunanıstanın sürrealist rəssamlarından biri olan Corco de Kiriko tərəfindən hazırlanıb. Əsərin müəllifi onu «Bir küçənin sirrli melonxoliyası» adlandırıb.

Kirikonun bir çox rəsmləri ağrılıdır. Rəsmlərinin adları onun melankolik vəziyyətini və yalnızlığını ortaya qoyur. 1913-cü ildə çəkdiyi «Bir küçənin sirrli melanxoliyası» əsərində yenə də tağlı, perspektivli və kölgəli binalara rast gəlirik. Şəklin yarısından çoxu qaranlıq, digər hissəsi isə kölgə ilə açıqdır. Kölgələr mövcud olmayan şeylərə aiddir. Onlar sadəcə mövcuddurlar. Uzun saçlı bir qızın kölgəsi şəklin kənarından halqa daxil olur. Sağda, arxa qapıları açıq, içi boş bir vaqon var. Vaqonun bir hissəsi parlaqdır.

Əsərdə mövcud olmayan insanların kölgələri müşahidə edilir. Perspektiv qaydalarına uyğunluq bu rəsmdə də özünü göstərir. Arxada, binanın uzanan perspektivi, göyün qaranlıq tonları, küçənin xarab olması, boş yerlər, kölgələr əsrarəngiz və melankolik bir vəziyyəti ortaya qoyur. Kiriko, sürreal xarici bir dünya, təxəyyül və gerçəkliyin birləşdiyi şəkillər çəkirdi. Rəsmdəki boşluq və xarabalığın ifadəsi elə buna görə də, metafizikdir.

dedektiv marketinq

markalogiya
dedektiv marketinq
foto
Dedektiv Marketinq

Bu marketinq növündə məqsəd müştərilərin ən çox aldıqları və maraq göstərdikləri məhsulları ortaya çıxartmaqdır.
Kor nöqtələr nələrdir və bu nöqtələri necə ortaya çıxara bilərik deyə suallar verilir bu marketinq növündə.
Hətda bu marketinq növündə müştərilər özlərinin belə bilmədiyi ehtiyacları ortaya çıxartmaq olur. Nəzəriyyəsindən çox bəhs etməyəcəm. Sadəcə yaxşı anlaşılsın deyə bəzi hiylələrini sizlərə öyrədəcəm.
Sual: Necə Dedektiv Marketinqlə müştərilərin ehtiyaçlarını öyrənə bilərik?

Cavab;
1. Kinoteatırda insanların ən çox hansı məhsullardan istifadə etdiyini bilmək istəyirsənsə, kino qurtardıqdan sonra salona girin və orada boş su qablarına, boş yemək qablarına baxın. Buradan insanların ən çox nə yediyi və hansı markalardan istifadə etdiyini biləcəksiniz.
2. Bir dükanınız var və müştərilərin ən çox hansı malların sırası cəlb etdiyini örgənmək istəyirsinizsə, bu zaman müştərilərinizə günəbaxan tumu verin və içəridə yemək sərbəstdir deyin. Bu zaman müştərinin ən çox hansı malların sırasında vaxt keçirdiyini yerə düşən tumlardan bilə bilərsiniz.
3. Təyyarədə insanlar tərəfindən ən çox yeyilən yeməyin hansı olduğunu öyrənmək üçün müştərilərin yediyi yemək qalıqlarına baxın.
4. Muzeylərdə ən çox bəyənilən əsərin hansı olduğunu öyrənmək üçün , əsərin qarşısındakı kafelin boyasının getməyindən bilə bilərsiniz. Boyası çox gedibsə insanların diqqətini çox çəkdiyi nəticəsinə gələbilərik.
5. Kitabxanalarda çox əzilmiş kitabın ən çox oxunulan kitab olduğunu biləbilərik.
6. təmirə buraxılan maşınlardan ən çox hansı radiyoyu dinlədiklərini öyrənə bilərik.

Nümunələri çox çəkə bilərəm. Ama əsas hiylələri sizlərə dedim. Bunun üzərindən gedərək özünüzü bu sahədə inkişaf etdirə bilərsiniz :)

BİST-M

SƏRMƏS ƏZİMOV

soddi-fayans qaydası

maleka
Soddi – Fayans qaydası.
Radioaktiv parçalanmanın yerdəyişmə qanununa Soddi – Fayans qaydası deyilir.
Bu qaydaya görə radioaktiv maddə hissəciyi buraxdıqda atom çəkisi 4 vahid , yükü isə 2 vahid azalır. Yeni yaranan kimyəvi element Mendeleyevin dövri sistemində 2 vahid sola keçir.
Radioaktiv element hissəciyi buraxdıqda isə yeni əmələ gələn elementin atom çəkisi dəyişmir , yükü isə bir vahid artır və Mendeleyev cədvəlində bir xana sağa keçir.
Hər hansı elementi hissəciyi buraxdıqda elementinə , hissəciyi buraxdıqda isə elementinə çevrilir. Məsələn , Radon hissəciyi buraxaraq yeni radioaktiv maddə olan Radium A və Helium əmələ gətirir.
Frederik Soddi – 1877 ingilis Radiokimyaçısı , Nobel mükafatı laureatı (1921) E.Rezerfordla birlikdə radioaktiv parçalanma nəzəriyyəsinin əsaslarını işləyib hazırlanmışdır. Y.Ramzayla birlikdə Radondan Helium əmələ gəlmə prosesini aşkara çıxarmış , izotop anlayışını elmi daxil etmiş , Radiumun urandan əmələ gəlməsini təcrübi surətdə sübut etmişdir.
Uran silikatı mineralı Soddinin şərəfinə Soddit adalandırılmışdır.
Çevrilmə neytronunun özbaşına protona çevrilməsidir.
Neytron elektron və antineytron buraxaraq protona çevrilir.
Maddələr nüfuzetmə qabiliyyətinə görə : ən zəif, nisbətən orta, və ən güclüdür.