yönlük hal

admin
Bu hal istiqamət, çıxış nöqtəsi bildirir.Mənasına görə çıxışlıq halla antonimdir. a,ə (ya, yə) şəkilçisinin köməyi ilə düzəlir.Feilin arzu şəkli ilə omonimdir.Bəzi iki hecalı sözlərin sonuncu hecasındakı açıq sait yönlük hal şəkilçisi qəbul etdikdən sonra tələffüzdə qapalı saitə keçir.Məsələn, nənəyə [nəniyə]

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)

İsim və İsmin halları

abdullayev
İsim.İsmin halları.

Isim bildiyimiz kimi əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsidir.Kim?, nə? bəzən də hara? suallarından birinə cavab verir.
Ismin 6 halı mövcutdur.Ismin bütün hal şəkilçiləri: omonimdir, millidir,qrammatikdir.Bu hallar aşağıdakılardır:

1.Adlıq hal

Bu halın xüsusi şəkilçisi yoxdur.Ismin suallarına cavab verir.Adlıq hallı isim cümlə üzvünə görə mübtəda, qoşmalarla işləndikdə vasitəli tamamlıq, +xəbərlik(şəxs) şəkilçiləri olduqda cümlənin xəbəri ola bilir.Siz aşağıda "Asif" ismini bu cümlə üzvləri vəzifəsində görə bilərsiz.Asif içəri girdi. Içəri kim girdi? Asif.Demək Asif isimi adlıq haldadır və cümlənin mübtədasıdır.Asif ilə gəldim.kim ilə gəldim? Asif ilə sözü isə vasitəli tamamlıq olur.Gələn Asifdir. burada isə Asif ismi cümlədə xəbər vəzifəsində çıxış edir.
Qeyd: Xitab ismin adlıq halında olur .

2.Yiyəlik hal

Yiyəlik hal sahiblik bildirir və iki cür olur.Müəyyən və qeyri-müəyyən yiyəlik hal.Müəyyən yiyəlik ın(in, un, ün) şəkilçisi ilə düzəlir, kimin?, nəyin? haranın? suallarına cavab verir .Qeyri-müəyyənin isə şəkilçisi yoxdur.Nə? sualına cavab verir və adlıq hala bənzəyir.
In şəkilçili müəyyən yiyəlik halın şəkilçisi 2ci şəxsin təki mənsubiyyət şəkilçisi ilə omonimdir.Bəs bunu necə ayırd edək.Abituriyentlərin ən çox problem yaşadığı mövzudur.Yolları belədir:
a)istər müəyyən, istərsə də qeyri-müəyyən yiyəlik hal özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir.Demək, əgər "ın"şəkilçili sözdən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz gəlsə, ın şəkilçili söz yiyəlik haldadır, yox əgər gəlməsə demək mənsubiyyət şəkilçilidir.Bəzən olur ki, "Sənin kitabın" birləşməsində hər iki söz "ın" şəkilçilidir.Bu zaman birinci gələn yiyəlik, ikinci gələn isə mənsubiyyətdir.
2. "ın" şəkilçili sözə "Sənin"(hər hansı yiyəlik hal şəkilçili başqa bir söz də artıra bilərsiz, bu zaman yiyəlik hallı söz özündən sonrakı "ın" şəkilçisini mənsubiyyət olsa götürəcək, əgər yiyəlik hal olsa cümləyə uyğun gəlməyəcək.məsələn. Kitabın məndədir- cümləsinə "sənin" ifadəsini artırdıqda qəbul edir.Demək "kitabın" sözü yiyəlik hal deyil, mənsubiyyətdir. Qeyri-müəyyən yiyəlik halda bu hal da özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz istəyir. "Kitab üzü"birləşməsində kitab sözündən sonra "üzü" sözü mənsubiyyət şəkiıçilidi.Demək yiyəlik hal istər müəyyən, istərsə də qeyri-müəyyən olmasından aslı olmayaraq özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz istəyir.
Qeyd:
Qeyri-müəyyən yiyəlik halları müəyyənə çevirmək olur, amma hamısını yox.Kitab üzü, məktəb direktoru birləşmələrini çevirdiyimiz halda, Azadlıq prospekti, Gənclik metrosu ifadələrini çevirmək olmur.Yiyəlik hal söz birləşməsi şəklində istənilən cümlə üzvü ola bilər.Lakin müstəqil şəkildə yalnız müəyyən yiyəlik hal cümlənin xəbəri ola bilir.Məsələn: Bu kitab Asifindir.Cümləsində "Asifindir" sözü xəbərdir və yiyəlik haldadır.

3.Yönlük hal

Bu hal istiqamət, çıxış nöqtəsi bildirir.Mənasına görə çıxışlıq halla antonimdir. a,ə (ya, yə) şəkilçisinin köməyi ilə düzəlir.Feilin arzu şəkli ilə omonimdir.Bəzi iki hecalı sözlərin sonuncu hecasındakı açıq sait yönlük hal şəkilçisi qəbul etdikdən sonra tələffüzdə qapalı saitə keçir.Məsələn, nənəyə [nəniyə]

4.Təsirlik hal

Müəyyən və qeyri-müəyyən olmaqla iki yerə bölünür.Müəyyən təsirlik hal ı(i,u,ü) şəkilçisinin köməyi ilə düzəlir.kimi? nəyi?haranı? suallarından birinə cavab verir.Qeyri-müəyyən isə adlıq və qeyri-müəyyən yiyəlik hal kimi nə? sualına cavab olur.Müəyyən təsirlik hal 3cü şəxsin təki mənsubiyyət şəkilçisi ilə omonimdir.Fərqləndirməyin 2yolu mövcutdur.
1.Sual vermək, çünki mənsubiyyət şəkilçisi sualda iştirak etmədiyi halda, təsirlik halın şəkilçisi sualda iştirak edir.Bunu cümlə daxilində müəyyən edək.Kitabı maraqlıdır.Burada nə maraqlıdır? sualı ortaya çıxır və burada işlənən şəkilçi sualda iştirak etmədiyindən mənsubiyyət şəkilçisi sayılır.Kitabı oxudum.Nəyi oxudum? suala daxil olduğu üçün təsirlik hal şəkilçisidir.Bir nüansı da diqqətinizə çatdırım.Istər müəyyən, istərsə də qeyri-müəyyən təsirlik hal mütləq təsirli feil olan cümlədə işlənir.Gördüyünüz kimi 1ci misalda xəbər sifətlə ifadə olunub, 2ci misalda isə təsirli feildir(təsirli feil "nəyi?, kimi? bəzən də haranı? sualları ortaya çıxan feillərdir.Məsələn: yuyur, silir, döyür kimi feillər kimi? nəyi? suallarına cavab verdiyi üçün təsirlidir.Bu haqda feil bölməsində ətraflı məlumat veriləcək).
2.Bu halda isə "ı,i,u,ü" şəkiıçili sözlərə "onun" sözünü artıra bilərsiz.Əgər onunu qəbul edirsə mənsubiyyər, etmirsə təsirlik haldır.Məsələn: Kitabı çox maraqlı idi.Onun kitabı çox maraqlı idi.Bəli gördüyünüz kimi burada "onun" sözünü götütdüyü üçün kitabı sözündəki "ı" şəkilçisi mənsubiyyətdir.Kitabı çox sevdim-cümləsində isə "onun" u artıranda götürmür.Demək təsirlik haldır.
Qeyri müəyyən təsirlik hal adlıq və qeyri-müəyyən yiyəlikdən fəqrləndirmək üçün yollar.
1.Qeyri müəyyən təsirlik hal təsirli feillə əlaqəyə girir və onun yanında gəlir.Onu təsirli feilin yanından kənarlaşdırsaq, müəyyən təsirlik hala çevriləcək.Məsələ: Dovşan kələm yeyir.Cümləsində "yeyir" feili təsirlidir ona görə də yanında işlənən söz təsirlik halda ola bilər deyə onu uzaqlaşdıraq."Kələm dovşa yeyir" şəkli alacaq.Kəməl də dovşanı yeyə bilmədiyindən ona görə də)) "Kələmi dovşan yeyir" şəklini alacaq.Demək əsas yol onu təsirli feilin yanından uzaqlaşdırmaq imiş.
2.O, bu işarə əvəzliklərini artırmaqla.Dovşan bu kələm yeyir yox, Dovşan bu(o) kələmi yeyir olacaq.
Təsirlik hal ismin yeganə halıdır ki, cümlənin xəbəri ola bilmir.Digər bütün hallar olduğu halda təsirlik hal yalnız vasitəsiz tamamlıq olur.Bəzən haranı? sualına cavab verib də yer, məkan anlayışı bildirdikdə yer zərfliyi belə ola bilir.

5.Yerlik hal

Yerlik hal əşyanın hansı məkanda olduğunu bildirir.Şəkilçisi da,də dir və zərf düzəldən lek şəkilçi ilə omonimlik yaradır.Kimdə? nədə? harada? suallarından birinə cavab verir.

6.Çıxışlıq hal

Ismin çıxış nöqtəsini bildirir.Dan,dən şəkilçisi ilə düzəlir.Bu şəkilçi də zərf düzəldən lek şəkilçi ilə omonimdir.Sonu m və n samitləri ilə bitən sözlərə çıxışlıq hal şəkilçisi qoşulduqda tələffüzdə dan [nan] kimi olur.Məsələn: atamdan [atamnan]
Qeyd: Yönlük, yerlik və çıxışlıq hallar eyni cümlə üzvü olduğu üçün onları qruplaşdırmağı düşündüm.Demək, kim? və nə? sualına şəkilçiləri qoşulduqda vasitəli tamamlıq, hara? sualına şəkilçiləri qoşulduqda yer zərfliyi olurlar.Xəbərlik şəkilçisi qəbul etdikdə isə cümlənin xəbəri olurlar(ismi xəbəri, ümumiyyətlə hal şəkilçiləri xəbər olduğunda ismi xəbər olur).
Ümid edirəm, bu material sizlər üçün faydalı olar.

Hörmətlə: Elvin Abdullayev

adlıq hal

markalogiya
Bu halın xüsusi şəkilçisi yoxdur.Ismin suallarına cavab verir.Adlıq hallı isim cümlə üzvünə görə mübtəda, qoşmalarla işləndikdə vasitəli tamamlıq, +xəbərlik(şəxs) şəkilçiləri olduqda cümlənin xəbəri ola bilir.Siz aşağıda "Asif" ismini bu cümlə üzvləri vəzifəsində görə bilərsiz.Asif içəri girdi. Içəri kim girdi? Asif.Demək Asif isimi adlıq haldadır və cümlənin mübtədasıdır.Asif ilə gəldim.kim ilə gəldim? Asif ilə sözü isə vasitəli tamamlıq olur.Gələn Asifdir. burada isə Asif ismi cümlədə xəbər vəzifəsində çıxış edir.
Qeyd: Xitab ismin adlıq halında olur .

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)

Klassik mexanika

markalogiya
Klassik mexanika
foto

Kvant mexanikasından fərqli olaraq, Nyuton fizikası olaraq da bilinən klassik mexanika, cəsədləri və onların hərəkətlərini araşdırır. Masanın üzərindəki su dolu stəkanın aşmasından, yerin günəş ətrafında hərəkətinə qədər hər hansı bir fiziki hərəkəti klassik mexanika izah edə bilər.

rus dilində bilgilər

marketolog
10 заповедей железной дисциплины

Если вы думаете, что для полного успеха вам не хватает высшего образования, хороших связей или денег на банковском счету, то вы ошибаетесь! Вам не хватает дисциплины. Если вы хотите совершить квантовый скачок в развитии, то вам не обойтись без квантовых усилий. А они возможны только при суровой дисциплине.

Вот 10 «дисциплинарных» заповедей, о которых стоит помнить на пути к успеху:

1. Приготовьтесь к долгому пути. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Вносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем.

2. Вы можете падать по пути, но всегда поднимайтесь. Не отчаивайтесь из-за неудач. Вы можете пострадать, такое случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживете. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах.

3. Важно не то, каким будет следующий шаг; важно идти вперед. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, — все равно что допустить ошибку.

4. Все, кто участвует в гонке, устали так же, как и вы. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг — люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боль и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли.

5. Всегда помните, что финишная черта обычно не видна до тех пор, пока вы не окажетесь прямо у нее. Так что бегите столько, сколько можете. Затем идите, пока можете идти. Затем ползите, цепляясь кончиками пальцев, пока их не скрутит судорога. Но никогда не останавливайтесь на пути успеху.

6. Дисциплина в равной степени зависит от того, что вы делаете, и от того, что вы отказываетесь делать. Для этого требуется мужество. Каждый день. Не так-то просто сказать себе «нет». Не так-то просто отговорить себя сделать то, что облегчит вам жизнь в данный момент (неважно, как этот поступок отразится на будущем).

7. Станьте независимым от ментальных вредных привычек. Мы зависим от страха, оправданий, эгоизма, мнения окружающих, бездельничанья перед телевизором, от ощущения безопасности, которое дает зарплата, от комфорта, от выбора легких путей. Скажите «нет» ограничивающим вас поступкам и отношениям, потребности всегда быть правым, мгновенному вознаграждению, сиюминутному эмоциональному комфорту, роли жертвы, лени, вредным мелочам, легкому и простому выбору.

8. Планируйте работать даже больше, чем можно себе представить. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша.

9. Успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия.

10. Планируйте потерпеть одно-два поражения на пути к победе. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель. Вы должны быть готовы к тому, что первые несколько, а то и десятки попыток окончатся неудачей. Извлеките ценные уроки из поражения и планируйте, как действовать дальше, до победного конца.

Вы хотите, чтобы вам преподнесли исполненную мечту на блюдечке с голубой каемочкой? Вряд ли такое возможно. Не надейтесь на это — действуйте!

rus dilində bilgilər

marketolog
Слышали ли вы когда-нибудь об "Окне Овертона" ?

Вам станет понятно, как легализуют гомосексуализм и однополые браки. Станет совершенно очевидно, что работа по легализации педофилии и инцеста будет завершена в Европе уже в ближайшие годы. Как и детская эвтаназия, кстати.

Джозеф Овертон описал, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и, в конце концов, законодательно закреплены.

Согласно Окну возможностей Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то есть совершенно чуждое общественной морали, полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика», то есть уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и закреплённое в законах.

Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия.

Ниже я на примере разберу, как шаг за шагом общество начинает сперва обсуждать нечто неприемлемое, затем считать это уместным, а в конце концов смиряется с новым законом, закрепляющим и защищающим некогда немыслимое.

Возьмём для примера что-то совершенно невообразимое. Допустим, каннибализм, то есть идею легализовать право граждан на поедание друг друга. Достаточно жёсткий пример?

Но всем очевидно, что прямо сейчас (2014г.) нет возможности развернуть пропаганду каннибализма — общество встанет на дыбы. Такая ситуация означает, что проблема легализации каннибализма находится в нулевой стадии окна возможностей. Эта стадия, согласно теории Овертона, называется «Немыслимое». Смоделируем теперь, как это немыслимое будет реализовано, пройдя все стадии окна возможностей.

Технология
Ещё раз повторю, Овертон описал технология, которая позволяет легализовать абсолютно любую идею.

Обратите внимание! Он не концепцию предложил, не мысли свои сформулировал некоторым образом — он описал работающую технологию. То есть такую последовательность действий, исполнение которой неизменно приводит к желаемому результату. В качестве оружия для уничтожения человеческих сообществ такая технология может быть эффективнее термоядерного заряда.

Как это смело!
Тема каннибализма пока ещё отвратительна и совершенно не приемлема в обществе. Рассуждать на эту тему нежелательно ни в прессе, ни, тем более, в приличной компании. Пока это немыслимое, абсурдное, запретное явление. Соответственно, первое движение Окна Овертона — перевести тему каннибализма из области немыслимого в область радикального.

У нас ведь есть свобода слова.

Ну, так почему бы не поговорить о каннибализме?

Учёным вообще положено говорить обо всём подряд — для учёных нет запретных тем, им положено всё изучать. А раз такое дело, соберём этнологический симпозиум по теме «Экзотические обряды племён Полинезии». Обсудим на нём историю предмета, введём её в научный оборот и получим факт авторитетного высказывания о каннибализме.

Видите, о людоедстве, оказывается, можно предметно поговорить и как бы остаться в пределах научной респектабельности.

Окно Овертона уже двинулось. То есть уже обозначен пересмотр позиций. Тем самым обеспечен переход от непримиримо отрицательного отношения общества к отношению более позитивному.

Одновременно с околонаучной дискуссией непременно должно появиться какое-нибудь «Общество радикальных каннибалов». И пусть оно будет представлено лишь в интернете — радикальных каннибалов непременно заметят и процитируют во всех нужных СМИ.

Во-первых, это ещё один факт высказывания. А во-вторых, эпатирующие отморозки такого специального генезиса нужны для создания образа радикального пугала. Это будут «плохие каннибалы» в противовес другому пугалу — «фашистам, призывающим сжигать на кострах не таких, как они». Но о пугалах чуть ниже. Для начала достаточно публиковать рассказы о том, что думают про поедание человечины британские учёные и какие-нибудь радикальные отморозки иной природы.

Результат первого движения Окна Овертона: неприемлемая тема введена в оборот, табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности проблемы — созданы «градации серого».

Почему бы и нет?
Следующим шагом Окно движется дальше и переводит тему каннибализма из радикальной области в область возможного.

На этой стадии продолжаем цитировать «учёных». Ведь нельзя же отворачиваться от знания? Про каннибализм. Любой, кто откажется это обсуждать, должен быть заклеймён как ханжа и лицемер.

Осуждая ханжество, обязательно нужно придумать каннибализму элегантное название. Чтобы не смели всякие фашисты навешивать на инакомыслящих ярлыки со словом на букву «Ка».

Внимание! Создание эвфемизма — это очень важный момент. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить её подлинное название.

Нет больше каннибализма.

Теперь это называется, например, антропофагия. Но и этот термин совсем скоро заменят ещё раз, признав и это определение оскорбительным.

Цель выдумывания новых названий — увести суть проблемы от её обозначения, оторвать форму слова от его содержания, лишить своих идеологических противников языка. Каннибализм превращается в антропофагию, а затем в антропофилию, подобно тому, как преступник меняет фамилии и паспорта.

Параллельно с игрой в имена происходит создание опорного прецедента — исторического, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное — легитимированного. Он будет найден или придуман как «доказательство» того, что антропофилия может быть в принципе узаконена.

«Помните легенду о самоотверженной матери, напоившей своей кровью умирающих от жажды детей?»

«А истории античных богов, поедавших вообще всех подряд — у римлян это было в порядке вещей!»

«Ну, а у более близких нам христиан, тем более, с антропофилией всё в полном порядке! Они до сих пор ритуально пьют кровь и едят плоть своего бога. Вы же не обвиняете в чём-то христианскую церковь? Да кто вы такие, чёрт вас побери?»

Главная задача вакханалии этого этапа — хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Хоть раз, хоть в какой-то исторический момент.

Так и надо
После того как предоставлен легитимирующий прецендент, появляется возможность двигать Окно Овертона с территории возможного в область рационального.

Это третий этап. На нём завершается дробление единой проблемы.

«Желание есть людей генетически заложено, это в природе человека»
«Иногда съесть человека необходимо, существуют непреодолимые обстоятельства»
«Есть люди, желающие чтобы их съели»
«Антропофилов спровоцировали!»
«Запретный плод всегда сладок»
«Свободный человек имеет право решать что ему есть»
«Не скрывайте информацию и пусть каждый поймёт, кто он — антропофил или антропофоб»
«А есть ли в антропофилии вред? Неизбежность его не доказана».

В общественном сознании искусственно создаётся «поле боя» за проблему. На крайних флангах размещают пугала — специальным образом появившихся радикальных сторонников и радикальных противников людоедства.

Реальных противников — то есть нормальных людей, не желающих оставаться безразличными к проблеме растабиурования людоедства — стараются упаковать вместе с пугалами и записать в радикальные ненавистники. Роль этих пугал — активно создавать образ сумасшедших психопатов — агрессивные, фашиствующие ненавистники антропофилии, призывающие жечь заживо людоедов, жидов, коммунистов и негров. Присутствие в СМИ обеспечивают всем перечисленным, кроме реальных противников легализации.

При таком раскладе сами т.н. антропофилы остаются как бы посередине между пугалами, на «территории разума», откуда со всем пафосом «здравомыслия и человечности» осуждают «фашистов всех мастей».

«Учёные» и журналисты на этом этапе доказывают, что человечество на протяжении всей своей истории время от времени поедало друг друга, и это нормально. Теперь тему антропофилии можно переводить из области рационального, в категорию популярного. Окно Овертона движется дальше.

В хорошем смысле
Для популяризации темы каннибализма необходимо поддержать её поп-контентом, сопрягая с историческими и мифологическими личностями, а по возможности и с современными медиаперсонами.

Антропофилия массово проникает в новости и токшоу. Людей едят в кино широкого проката, в текстах песен и видеоклипах.

Один из приёмов популяризации называется «Оглянитесь по сторонам!»

«Разве вы не знали, что один известный композитор — того?.. антропофил.»

«А один всем известный польский сценарист — всю жизнь был антропофилом, его даже преследовали.»

«А сколько их по психушкам сидело! Сколько миллионов выслали, лишили гражданства!.. Кстати, как вам новый клип Леди Гаги «Eat me, baby»?

На этом этапе разрабатываемую тему выводят в ТОП и она начинает автономно самовоспроизводиться в массмедиа, шоубизнесе и политике.

Другой эффективный приём: суть проблемы активно забалтывают на уровне операторов информации (журналистов, ведущих телепередач, общественников и тд), отсекая от дискуссии специалистов.

Затем, в момент, когда уже всем стало скучно и обсуждение проблемы зашло в тупик, приходит специальным образом подобранный профессионал и говорит: «Господа, на самом деле всё совсем не так. И дело не в том, а вот в этом. И делать надо то-то и то-то» — и даёт тем временем весьма определённое направление, тенденциозность которого задана движением «Окна».

Для оправдания сторонников легализации используют очеловечивание преступников через создание им положительного образа через не сопряжённые с преступлением характеристики.

«Это же творческие люди. Ну, съел жену и что?»

«Они искренне любят своих жертв. Ест, значит любит!»

«У антропофилов повышенный IQ и в остальном они придерживаются строгой морали»

«Антропофилы сами жертвы, их жизнь заставила»

«Их так воспитали» и т.д.

Такого рода выкрутасы — соль популярных ток-шоу.

«Мы расскажем вам трагическую историю любви! Он хотел её съесть! А она лишь хотела быть съеденной! Кто мы, чтобы судить их? Быть может, это — любовь? Кто вы такие, чтобы вставать у любви на пути?!»

Мы здесь власть
К пятому этапу движения Окна Овертона переходят, когда тема разогрета до возможности перевести её из категории популярного в сферу актуальной политики.

Начинается подготовка законодательной базы. Лоббистские группировки во власти консолидируются и выходят из тени. Публикуются социологические опросы, якобы подтверждающие высокий процент сторонников легализации каннибализма. Политики начинают катать пробные шары публичных высказываний на тему законодательного закрепления этой темы. В общественное сознание вводят новую догму — «запрещение поедания людей запрещено».

Это фирменное блюдо либерализма — толерантность как запрет на табу, запрет на исправление и предупреждение губительных для общества отклонений.

Во время последнего этапа движения Окна из категории «популярное» в «актуальную политику» общество уже сломлено. Самая живая его часть ещё как-то будет сопротивляться законодательному закреплению не так давно ещё немыслимых вещей. Но в целом уже общество сломлено. Оно уже согласилось со своим поражением.

Приняты законы, изменены (разрушены) нормы человеческого существования, далее отголосками эта тема неизбежна докатится до школ и детских садов, а значит следующее поколение вырастет вообще без шанса на выживание. Так было с легализацией педерастии (теперь они требуют называть себя геями). Сейчас на наших глазах Европа легализует инцест и детскую эвтаназию.

____________________

Джозеф П. Овертон (1960-2003), старший вице-президент центра общественой политики Mackinac Center. Погиб в авиакатастрофе. Сформулировал модель изменения представления проблемы в общественном мнении, посмертно названную Окном Овертона.

Из fb Ulrich Schneider

possesive casegenetive case

ulker
Possesive Case ,Azərbaycan dilindən tərcümədə ismin yiyəlik halı deməkdir.Necə düzəlir?Əgər canlıdırsa və cəmdədirsə '(apastrof) ya da 's(apastrof es) qəbul edir.Daha aydın şəkildə desək əgər isim "s,es"artırmaqla cəmlənmişsə bu zaman ancaq apastrof ,başqa cür cəmlənmişsə "apastrof es"qəbul edir.Məsələn Cats' legs ,children's books.
Təkdə olan isimlərdə isə 's dən ya da of dan istifadə olunur.Canlılar üçün bu sadəcə 's cabsızlar üçün of dur Məsələn:cat's legs ,,,legs of table ...İkinci nümunədən göründüyü kimi table cansız isimdir ona görə də "of" ilə düzəlib.Və unutmaq olmazki yiyəlik haldan sonra mütləq isim gəlməlidir.İstisna
1.Sonra gələn söz house ,office,shop olarsa
2.Sonra gələn 1 dəfə deyilibsə məsələn:Anar's hair is longer than Murad's
3.butcher's ,dentist's, florist's , baker's, grocer's və s ...
Mürəkkəb isimlərin yiyəlik halda işlənməsi:
İsim+isim's məsələn:sister-in-law's
İsim and isim's (əgər 2-ci isim ortaqdırsa)Fatma and Leyla's brother
İsim's and isim's (əgər 2-ci isim ortaq deyilsə)Fatma's and Leyla's noses
Example : Choose the correct sentence with the possesive case başlıqlı test işləyərkən biz bu ardıcıllığa fikir verməliyik:
1.'s dən sonraki söz isim olmalıdır
2.'s dən sonra a/an/the işlənibsə bu yiyəlik hal deyil
3.'s dən sonra got(fel)gəlibsə bu yiyəlik olmur.Has got olur
4.The+Boyuk hərflə başlayan soyad+s(cəm)+' olmalıdır (The Mamedovs') düzgündür .(The Mamedov's ) səhvdir.

Şeron - Torpağın səsi (Akkordlar)

markalogiya
Şeron - Torpağın səsi
Em---------------------Am-----------Em-----
Öz yolunda illər ötdü, Nələr gördü ölkəmiz.
Am---------Em------------Dm----------Em
Parçalandı ölməz Vətən, Ayrı düşdük biz.
*
Em------------------------F--------------Em-------
İndi bilsin bütün dünya: Var yenilməz ordumuz!
F------------Em-E7
Yenilməz ordu
*
C-----------------Em----------------------Am----
Gör nə vaxtdan "gəl" deyir, Öz elindən ayrılan,
Am---------G---------F------------Em-E7
Taleyindən odlanan, Torpağın səsi.
C--------------Em------------------------Am----

O, həsrətdən qəm çəkir, İndi dözmür ağlayır,
Am--------------G---------F------------Em
Gör nə vaxtdan səsləyir, Torpağın səsi.
*
Em------------------------F------------Em-----
Müstəqildir Azərbaycan, Onun nurlu dövrü var.
Am------------Em-----------F----------Em
Sərhəddində məğrur oldu Bizim oğullar.

Böyük çöküş

markalogiya
Böyük partlayışla başlayan macəranın sonunun ən çox qəbul edilən modeli böyük çöküşdür. Başqa sözlə, bildiyimiz kainatın genişlənən quruluşu müəyyən bir kütlə sıxlığına əsaslandıqda, tərsləşəcək və içəriyə çökəcək və yox olacaq.

Palm cockatoo

markalogiya
Palm cockatoo
foto

Palm Cockatoo, tutuquşuya bənzəyən bir quşdur. Cockadugilla ailəsinin üzvüdür və Avstraliyanın şimal-şərq hissələrində, Yeni Qvineya adasında və Aru adalarında rast gəlinir.

isim

admin
Isim bildiyimiz kimi əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsidir.Kim?, nə? bəzən də hara? suallarından birinə cavab verir.

Hörmətlə: Elvin Abdullayev
(yazar:abdullayev)

Omni marketinq

admin
Omni marketinq
foto

Omni, istədiyiniz zaman, hər yerdə
mənasını verir. Omni marketinq müştərilərin qarşısına fərqli zamanlarda, fərqli kimsələr qismində onların qarşısına çıxma, onları hər zaman hər yerdə təsir etməyə çalışma məqsədini önə çıxaran bir termindir.

Fizika

trkn
Mexaniki hərəkəti iki əlamətinə görə sinifləndirmək olar. Bunlardan biri hərəkət zamanı sürətin dəyişmə xarakteri, digəri isə hərəkət trayektoriyasının formasıdır. Trayektoriya dedikdə hərəkət zamanı maddi nöqtənin izi başa düşülür. Yerdəyişmə isə maddi nöqtənin hərəkətə başladığı nöqtə ilə dayandığı son nöqtəni birləşdirən düz xətdir. Cismin yerdəyişməsi onun trayektoriyasından ya kiçik olur, ya da ona bərabər olur(yerdəyişmə trayektoriyadan böyük ola bilməz).
Sürətin dəyişmə xarakterinə görə hərəkət bərabərsürətli və dəyişənsürətli olur. Sürətin dəyişməsi müxtəlif xarakterli ola bilər:sürət müntəzəm arta bilər, müntəzəm azala bilər və ya heç bir qanunauyğunluğa tabe olmadan ixtiyari şəkildə dəyişə bilər. Bu səbəbdən, dəyişən hərəkət bərabəryeyinləşən, bərabəryavaşıyan və ixtiyari dəyişən olur.
Trayektoriyanın formasına görə hərəkət düzxətli və əyrixətli(xüsusi halda çevrə üzrə) olur. Yalnız bir düz xətt boyunca baş verən hərəkət birölçülü, başqa sözlə düzxətli hərəkət adlanır.

Dart poison frog ölümcül qurbağa

markalogiya
Dart poison frog ölümcül qurbağa
foto

Ən zəhərli heyvanlar: Kolumbiyada dart zəhər qurbağası adlanan qurbağa, ilanların nüfuzunu günügündən azaltmaqdadır. Cəmi 2 sm boyu olan bu qurbağa ifraz etdiyi zəhərlə eyni vaxtda 150 nəfəri və ya 30.000 siçanı öldürə bilər. Bütün bədəni zəhərlə örtülmüş bu məxluqla dəri ilə əlaqə qurmaq kifayətdir. Digər maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, təhlükə hiss etmədiyi vaxtda onu əlinizə götürə bilərsiniz.

Fizika

Root
Fizika
foto

Fizika - təbiətin ən ümumi qanunlarını,bizi əhatə edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir. Fizika yunanca "füzis "sözündən götürülmüşdür və mənası təbiət deməkdir. Ən sadə obyektlərdən (elementar zərrəciklərdən)tutmuş milyardlarla qalaktikanı özündə birləşdirən və haliyədə genişlənməkdə olan Kainata qədər hər şey daim hərəkətdədir, bir-birləri ilə qarşılıqlı təsirdədir və məlumat mübadiləsindədir.